Kosanović, Milica

Link to this page

Authority KeyName Variants
0c09aa91-e57c-4e05-af49-a9403ac45de9
  • Kosanović, Milica (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Sinteza i karakterizacija Ru(II) arenskih kompleksa sa 3-amino-2-hlorpiridinom

Kosanović, Milica

(2021)

Kosanović, M. (2021). Sinteza i karakterizacija Ru(II) arenskih kompleksa sa 3-amino-2-hlorpiridinom.
, 1-24.
Kosanović M. Sinteza i karakterizacija Ru(II) arenskih kompleksa sa 3-amino-2-hlorpiridinom. 2021;:1-24
Kosanović Milica, "Sinteza i karakterizacija Ru(II) arenskih kompleksa sa 3-amino-2-hlorpiridinom" (2021):1-24