Marinković, Vesna R.

Link to this page

Authority KeyName Variants
305cfd10-f8fa-47ec-be5c-c74adcd7b3aa
  • Marinković, Vesna R. (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Primena modifikovane metode Hofmann-ovog premeštanja za dobijanje različitih metil i benzil karbamata

Marinković, Vesna R.

(2021)

@mastersthesis{
author = "Marinković, Vesna R.",
year = "2021",
url = "http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4350",
abstract = "U okviru ovog završnog rada primenjena je modifikacija metode Hofmann-ovog premeštanja koja je ranije razvijena u našoj laboratoriji, za dobijanje karbamata i cikličnih urea iz različitih karboksamida. Reakcioni uslovi podrazumevaju kratkotrajno zagrevanje reakcione smese na 65 ºC, u MeOH ili BnOH, dok se kao reagensi koriste NBA i LiOH·H2O. Na taj način efikasnost reakcije višestruko je povećana, što se vidi u smanjenju vremena reakcije (na 3-10 min u odnosu na 24 h) i količine reagenasa u poređenju sa našim prethodnim istraživanjem.
Sintetisano je ukupno 12 jedinjenja. Osim metil karbamata, sintetisani su i benzil karbamati, koji su kao što je poznato u literaturi, veoma značajni kao zaštitne grupe za amine. -Amino karboksamidi dali su ciklične uree, u skladu sa prethodno dobijenim rezultatima.
Reakcija je, u načelu, pokazala veoma dobre rezultate sa sterno nezaštićenim alifatičnim i aktiviranim aromatičnim karboksamidima, a pod ovim reakcionim uslovima nisu primećeni sporedni proizvodi oksidativnog raspada ili aromatičnog bromovanja.
U svim slučajevima očekivani metil ili benzil karbamati izolovani su u vrlo dobrim prinosima, najčešće bez potrebe za hromatografskim prečišćavanjem. Konverzija reaktanata je bila potpuna, a prisustvo sporednih proizvoda minimalno (0-5%). Stoga se može tvrditi da je metod premeštanja po Hofmann-u, primenom kombinacije NBA/LiOH.H2O, MeOH ili BnOH, uz kratkotrajno zagrevanje značajno bolji od poznatih literaturnih metoda.",
title = "Primena modifikovane metode Hofmann-ovog premeštanja za dobijanje različitih metil i benzil karbamata",
pages = "2-34"
}
Marinković, V. R. (2021). Primena modifikovane metode Hofmann-ovog premeštanja za dobijanje različitih metil i benzil karbamata.
, 2-34.
Marinković VR. Primena modifikovane metode Hofmann-ovog premeštanja za dobijanje različitih metil i benzil karbamata. 2021;:2-34
Marinković Vesna R., "Primena modifikovane metode Hofmann-ovog premeštanja za dobijanje različitih metil i benzil karbamata" (2021):2-34