Janjić, Dajana

Link to this page

Authority KeyName Variants
5be10f2b-860b-4f52-bab7-481ec1e8d20f
  • Janjić, Dajana (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Imobilizacija ćelijskih zidova lakazom u kalcijum L do pa alginatnim kuglicama, uz dodatno fotoumrežavanje, u cilju povećanja temperaturne stabilnosti imobilizata

Janjić, Dajana

(2021)

@mastersthesis{
author = "Janjić, Dajana",
year = "2021",
url = "http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4341",
abstract = "Cilj ovog rada je bio ekspresija lakaze na površini ćelija Saccharomyces cerevisiae liziranje
dobijenih ćelija organskim rastvaračem sa ciljem povećanja specifične en zimske aktivnosti i njihova
imobilizacija . Imobilizacija je vršena u kuglicama L dopa alginata, sintetisanog u reakcijama
perjodatne okcidacije, a zatim i reduktivne aminacije sa L hidroksifenilalaninom (L dopom). Dobijeni
derivat alginata je okarakterisan UV Vis spektroskopijom i korišćen za imobilizaciju enzima. Dobijene
kuglice sa lakazom na ćelijskim zidovima su pored jonskog umrežavanja kalcijumom dodatno
fotoumrežavane kovalentno sa eozinom Y, u prisustvu led zelenog svetla. Upoređena je specifična
ak tivnost enzima u kuglicama bez dodatnog fotoumreženja i sa fotoumreženjem, kao i temperaturna
stabilnost ovih imobilizata.",
title = "Imobilizacija ćelijskih zidova lakazom u kalcijum L do pa alginatnim kuglicama, uz dodatno fotoumrežavanje, u cilju povećanja temperaturne stabilnosti imobilizata",
pages = "1-66"
}
Janjić, D. (2021). Imobilizacija ćelijskih zidova lakazom u kalcijum L do pa alginatnim kuglicama, uz dodatno fotoumrežavanje, u cilju povećanja temperaturne stabilnosti imobilizata.
, 1-66.
Janjić D. Imobilizacija ćelijskih zidova lakazom u kalcijum L do pa alginatnim kuglicama, uz dodatno fotoumrežavanje, u cilju povećanja temperaturne stabilnosti imobilizata. 2021;:1-66
Janjić Dajana, "Imobilizacija ćelijskih zidova lakazom u kalcijum L do pa alginatnim kuglicama, uz dodatno fotoumrežavanje, u cilju povećanja temperaturne stabilnosti imobilizata" (2021):1-66