Marković, Jovana

Link to this page

Authority KeyName Variants
fc785e5e-ffd7-4296-94c0-376f29cabf08
  • Marković, Jovana (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Sadržaj policikličnih ugljovodonika u uzorcima zemljišta i materijala biljnog porekla sa teritorije Slovačke Republike

Marković, Jovana

(2021)

@mastersthesis{
author = "Marković, Jovana",
year = "2021",
url = "http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4353",
abstract = "Zemljište predstavlja značajan izvor kako nutrijenata, tako i potencijalno toksičnih supstanci za biljke. Putem lanca ishrane toksična jedninjenja vrlo lako mogu dospeti do čoveka. Neki od policikličnih aromatičnih ugljovodonika (eng., polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH) zvanično pripadaju grupi dokazanih kancerogena za ljude, dok je većina potencijalno kancerogena. Upravo je zbog toksičnog, kancerogenog, mutagenog i teratogenog dejstva njihova analiza u uzorcima iz životne sredine od velikog značaja. Američka agencija za zaštitu životne sredine i Evropska unija odredile su 16 PAH jedninjenja čije se koncentracije u životnoj sredini nužno prate. Njihova analiza predstavlja veliki izazov zbog male koncentracije ovih jedinjenja u uzorcima, slične strukture pojedinih jedinjenja i nedovoljne selektivnosti organskih rastvarača. 
U ovom radu je urađena analiza PAH jedinjenja i procena porekla u uzorcima koji potiču iz Slovačke Republike. Analizirani uzorci su zemljište i materijal biljnog porekla, pri čemu u okviru materijala biljnog porekla bilo je dva seta poduzoraka: biljni materijal i listići.",
title = "Sadržaj policikličnih ugljovodonika u uzorcima zemljišta i materijala biljnog porekla sa teritorije Slovačke Republike",
pages = "1-42"
}
Marković, J. (2021). Sadržaj policikličnih ugljovodonika u uzorcima zemljišta i materijala biljnog porekla sa teritorije Slovačke Republike.
, 1-42.
Marković J. Sadržaj policikličnih ugljovodonika u uzorcima zemljišta i materijala biljnog porekla sa teritorije Slovačke Republike. 2021;:1-42
Marković Jovana, "Sadržaj policikličnih ugljovodonika u uzorcima zemljišta i materijala biljnog porekla sa teritorije Slovačke Republike" (2021):1-42