Tosti, Tomislav

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-1403-4688
 • Tosti, Tomislav (69)
Projects
Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200168 (University of Belgrade, Faculty of Chemistry) Structure-properties relationships of natural and synthetic molecules and their metal complexes
Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200051 (Institute of General and Physical Chemistry, Belgrade) Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200026 (University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy - IChTM)
Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200007 (University of Belgrade, Institute for Biological Research 'Siniša Stanković') Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200116 (University of Belgrade, Faculty of Agriculture)
Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200288 (Innovation Center of the Faculty of Chemistry) Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200110 (University of Belgrade, Faculty of Medicine)
Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200178 (University of Belgrade, Faculty of Biology) The application of new genotypes and technological innovations for the purpose of improvement of fruit-growing and viticultural production
Bulgarian National Science Fund (BNSF) via project No. DCOST 01/3/19.10.2018. Geochemical investigations of sedimentary rocks - fossil fuels and environmental pollutants
Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200134 (University of Novi Sad, Faculty of Technology) Advanced technologies for monitoring and environmental protection from chemical pollutants and radiation burden
Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina project No. 10-02- 2-1769/20-36. Dynamics of nonlinear physicochemical and biochemical systems with modeling and predicting of their behavior under nonequilibrium conditions
Application of advanced oxidation processes and nanostructured oxide materials for the removal of pollutants from the environment, development and optimisation of instrumental techniques for efficiency monitoring info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200007/RS/
Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200040 (Maize Research Institute 'Zemun Polje', Belgrade-Zemun) Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200358 (BioSense Institute)
Pharmacodynamic and pharmacogenomic research of new drugs in the treatment of solid tumors Modulation of antioxidative metabolism in plants for improvement of plant abiotic stress tolerance and identification of new biomarkers for application in remediation and monitoring of degraded biotopes
Lithium-ion batteries and fuel cells - research and development Development of integrated management of harmful organisms in plant production in order to overcome resistance and to improve food quality and safety
Sinteza, analiza i aktivnost novih organskih polidentatnih liganada i njihovih kompleksa sa d-metalima Biodiversity as potential in ecoremediation technologies of degraded ecosystems
Research and verification of the multidisciplinary forensic methods in Serbian-Croatian bilateral project ‘Reinforcement of bilateral institution towards becoming a leading institution of bee products authenticity’ for period 2016–2017.
This study was funded by The Research Council of Norway (project No. 280376). CLIMO COST Action CA15226 STSM support for project: Evaluation of the criteria of climate-smart forestry based on soil chemical properties in Bosnian beech forest sites.

Author's Bibliography

Процена степена оптерећења површинских вода органским загађујућим супстанцама на подручју Ковина, Србија

Kojić, Ivan; Stojanović, Ksenija A.; Radović, Nebojša R.; Tosti, Tomislav; Đurović, Saša

(Belgrade : Serbian Chemical Society, 2023)

TY - CONF
AU - Kojić, Ivan
AU - Stojanović, Ksenija A.
AU - Radović, Nebojša R.
AU - Tosti, Tomislav
AU - Đurović, Saša
PY - 2023
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5912
AB - У индустријској зони града Ковина налазe се фабрике које се баве производњом алкохола и сточног квасца, хране за кућне љубимце, сечењем и завршном обрадом челика, производњом шприцева и амбалаже за вакцине и лекове, као и највећа на Балкану фарма печурака. Поред тога, на 11 km од Ковина је рудник који угаљ вади са дна језера које је повезано са Дунавом, и представља јединствену подводну експлоатацију угља на свету. Упркос наведеним бројним делатностима које могу имати утицаја на квалитет површинских вода, нема лабораторије која се бави њиховим мониторингом. Стога је циљ овог рада прелиминарна карактеризација степена оптерећења површинских вода укупно присутним и специфичним, најзаступљенијим угљоводоничним загађујућим супстанцама. Узорци коришћени у раду узети су током новембра 2022. године, са пет репрезентативних локација на подручју Ковина (слика 1). Након одређивања основних параметара (табела 1), воде су анализиране применом стандардне методе ASTM D1252-06 [1], како би се утврдиле вредности хемијске потрошње кисеоника (ХПК). У циљу специфицирања најзаступљенијих угљоводоничних загађујућих супстанци, примењена је екстракција узорака вода помоћу трихлорметана. Добијени екстракти су након сушења и концентровања хроматографски пречишћени и анализирани на гасном хроматографу Agilent 7890A GC куплованом са квадруполним масеним детектором Agilent 5975C. Четири од пет анализираних узорака показују вредности ХПК карактеристичне за класу III површинских вода (табела 1; [2]). Најзаступљeнија специфична угљоводонична једињења у свим узорцима су n-алкани (слика 1). Нижи n-алкани са мање од 20 угљеникових атома су присутни само у траговима, што указује да ове воде углавном нису изложене загађењу сировом нафтом, дизелом или керозином. У три узорка (Дунавац, Шљункара и Црна Бара), CPI вредности за цео опсег n-алкана (С16- С34), као и за и више (С25-С34) и ниже (С15-С20, са изузетком Шљункаре) n-алканске хомологе су ниже или блиске 1, што уз n-алканске максимуме у опсегу С24-С26 указује на допринос органске супстанце акватичних макрофита, бактерија, васкуларних биљака и маховина рода Sphagnum [3]. Присуство нижих n-алкана (С15-С20) карактерише алге и бактерије, док се доминација непарних нижих хомолога у узорку Шљункара може повезати за цијанобактеријама. У узорицима Канал и Поњавица CPI вредности за цео опсег n-алкана (С16-С34), као и за више хомологе (С25-С34) веће су од 1, што уз n-алкански максимум у узорку Канал на С27 указује на допринос виших сувоземних биљака. Међутим поред наведених природних извора идентификованих n-алкана, треба истаћи да веома сличне n-алканске расподеле имају моторна уља, теже фракције уља за ложење и течни производи пиролизе лигнита. Од посебног значаја је и резултат да је у екстракту узорка воде са локације Поњавица доминантно једињење елементарни сумпор (слика 1), што се може повезати са великом количином муља у којем преовлађују аноксични услови, услед чега су фаворизовани редукциони хемијски/биохемијски процеси. Резултати прелиминарног истраживања показују да је неопходно наставити континуално и знатно детаљније истраживање предметних вода, како би се предупредило њихово даље загађење и негативан утицај на живи свет у њима, као и на подземне воде и земљиште у непосредној околини.
PB - Belgrade : Serbian Chemical Society
C3 - 9th Symposium Chemistry and Environmental Protection, EnviroChem2023, Kladovo, 4-7th June 2023
T1 - Процена степена оптерећења површинских вода органским загађујућим супстанцама на подручју Ковина, Србија
T1 - Estimation of surface water contamination by organic pollutants in the Kovin area, Serbia
SP - 91
EP - 92
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5912
ER - 
@conference{
author = "Kojić, Ivan and Stojanović, Ksenija A. and Radović, Nebojša R. and Tosti, Tomislav and Đurović, Saša",
year = "2023",
abstract = "У индустријској зони града Ковина налазe се фабрике које се баве производњом алкохола и сточног квасца, хране за кућне љубимце, сечењем и завршном обрадом челика, производњом шприцева и амбалаже за вакцине и лекове, као и највећа на Балкану фарма печурака. Поред тога, на 11 km од Ковина је рудник који угаљ вади са дна језера које је повезано са Дунавом, и представља јединствену подводну експлоатацију угља на свету. Упркос наведеним бројним делатностима које могу имати утицаја на квалитет површинских вода, нема лабораторије која се бави њиховим мониторингом. Стога је циљ овог рада прелиминарна карактеризација степена оптерећења површинских вода укупно присутним и специфичним, најзаступљенијим угљоводоничним загађујућим супстанцама. Узорци коришћени у раду узети су током новембра 2022. године, са пет репрезентативних локација на подручју Ковина (слика 1). Након одређивања основних параметара (табела 1), воде су анализиране применом стандардне методе ASTM D1252-06 [1], како би се утврдиле вредности хемијске потрошње кисеоника (ХПК). У циљу специфицирања најзаступљенијих угљоводоничних загађујућих супстанци, примењена је екстракција узорака вода помоћу трихлорметана. Добијени екстракти су након сушења и концентровања хроматографски пречишћени и анализирани на гасном хроматографу Agilent 7890A GC куплованом са квадруполним масеним детектором Agilent 5975C. Четири од пет анализираних узорака показују вредности ХПК карактеристичне за класу III површинских вода (табела 1; [2]). Најзаступљeнија специфична угљоводонична једињења у свим узорцима су n-алкани (слика 1). Нижи n-алкани са мање од 20 угљеникових атома су присутни само у траговима, што указује да ове воде углавном нису изложене загађењу сировом нафтом, дизелом или керозином. У три узорка (Дунавац, Шљункара и Црна Бара), CPI вредности за цео опсег n-алкана (С16- С34), као и за и више (С25-С34) и ниже (С15-С20, са изузетком Шљункаре) n-алканске хомологе су ниже или блиске 1, што уз n-алканске максимуме у опсегу С24-С26 указује на допринос органске супстанце акватичних макрофита, бактерија, васкуларних биљака и маховина рода Sphagnum [3]. Присуство нижих n-алкана (С15-С20) карактерише алге и бактерије, док се доминација непарних нижих хомолога у узорку Шљункара може повезати за цијанобактеријама. У узорицима Канал и Поњавица CPI вредности за цео опсег n-алкана (С16-С34), као и за више хомологе (С25-С34) веће су од 1, што уз n-алкански максимум у узорку Канал на С27 указује на допринос виших сувоземних биљака. Међутим поред наведених природних извора идентификованих n-алкана, треба истаћи да веома сличне n-алканске расподеле имају моторна уља, теже фракције уља за ложење и течни производи пиролизе лигнита. Од посебног значаја је и резултат да је у екстракту узорка воде са локације Поњавица доминантно једињење елементарни сумпор (слика 1), што се може повезати са великом количином муља у којем преовлађују аноксични услови, услед чега су фаворизовани редукциони хемијски/биохемијски процеси. Резултати прелиминарног истраживања показују да је неопходно наставити континуално и знатно детаљније истраживање предметних вода, како би се предупредило њихово даље загађење и негативан утицај на живи свет у њима, као и на подземне воде и земљиште у непосредној околини.",
publisher = "Belgrade : Serbian Chemical Society",
journal = "9th Symposium Chemistry and Environmental Protection, EnviroChem2023, Kladovo, 4-7th June 2023",
title = "Процена степена оптерећења површинских вода органским загађујућим супстанцама на подручју Ковина, Србија, Estimation of surface water contamination by organic pollutants in the Kovin area, Serbia",
pages = "91-92",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5912"
}
Kojić, I., Stojanović, K. A., Radović, N. R., Tosti, T.,& Đurović, S.. (2023). Процена степена оптерећења површинских вода органским загађујућим супстанцама на подручју Ковина, Србија. in 9th Symposium Chemistry and Environmental Protection, EnviroChem2023, Kladovo, 4-7th June 2023
Belgrade : Serbian Chemical Society., 91-92.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5912
Kojić I, Stojanović KA, Radović NR, Tosti T, Đurović S. Процена степена оптерећења површинских вода органским загађујућим супстанцама на подручју Ковина, Србија. in 9th Symposium Chemistry and Environmental Protection, EnviroChem2023, Kladovo, 4-7th June 2023. 2023;:91-92.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5912 .
Kojić, Ivan, Stojanović, Ksenija A., Radović, Nebojša R., Tosti, Tomislav, Đurović, Saša, "Процена степена оптерећења површинских вода органским загађујућим супстанцама на подручју Ковина, Србија" in 9th Symposium Chemistry and Environmental Protection, EnviroChem2023, Kladovo, 4-7th June 2023 (2023):91-92,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5912 .

Preliminarno ispitivanje sastava aromatične frakcije ekstrakta prašine iz biblioteke Hemijskog fakulteta u Beogradu

Đurović, Saša; Kojić, Ivan; Radović, Nebojša R.; Tosti, Tomislav

(Belgrade : Serbian Chemical Society, 2023)

TY - CONF
AU - Đurović, Saša
AU - Kojić, Ivan
AU - Radović, Nebojša R.
AU - Tosti, Tomislav
PY - 2023
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5928
AB - Usled modernog načina života ljudi provode oko 90 % vremena u zatvorenim prostorijama,
kao što su kuće/stanovi, kancelarije, automobili itd. Prašina je sve prisutna u svim
pomenutim sredinama i nalazi se kao čestice suspendovane u vazduhu ili istaložena na
površinama. Čestice prašine se mogu lako udahnuti i mogu da oštete respiratorni sistem i
pluća. Pored toga, čestice prašine akumuliraju hemikalije iz zatvorenih prostorija i
predstavljaju važan put izlaganja ljudi tim jedinjenjima. U kućnoj prašini se mogu naći
ftalati, policiklični aromatični ugljovodonici i ostala poluisparljiva jedinjenja.
Ftalati se često koriste kao plastifikator u proizvodnji polivinil hlorida (PVC-a) i predmeta
opšte upotrebe kao što su građevinski materijal, dečije igračke i nameštaj, ali i u proizvodnji
podnih obloga, veštačke kože, lepkova, tepiha, maziva, cevi, žica, sredstava za čišćenje
kuće, proizvoda za negu tela (fiksatori mirisa, proizvodi za negu kože, pene i šamponi) i
ambalaže za namirnice. Primena ftalata zavisi od njihove molekulske mase. Ftalati male
molekulske mase, kao što su di-metil-ftalat (DMP), di-etil-ftalat (DEP), di-propil-ftalat
(DPP), di-izobutil-ftalat (DiBP), di-n-butil ftalat (DBP), di-n-pentil-ftalat (DNPP) i benzil-
butil-ftalat (BBP), se koriste u rastvaračima, lepkovima, voskovima, mastilu, lekovima,
kozmetici i insekticidima.Visokomolekulski ftalati, kao di-2-etilheksil-ftalat (DEHP), di-
ciklo-heksil-ftalat (DCHP) i di-izo-nonil-ftalat (DiNP), su plastifikatori u PVC proizvodima
i predmetima od opšte upotrebe.
Estri ftalata su povezani sa velikim brojem zdravstvenih problema kod ljudi. Pre svega,
ftalati deluju kao endokrini disruptori i doprinose stvaranju varijacija u reprodukcionom
sistemu kao što su opadanje broja spermatozoida, oštećenje DNK u spermatozoidima,
prevremeni razvoj dojki i promena u reproduktivnim hormonima. Ftalati utiču na pojavu
astme, alergija i poremećaja funkcije nervnog sistema. Pored toga, DEHP je okarakterisan
kao 2b kancerogena supstanca, tj. kao potencijalno kancerogen za ljude, od strane IARC-a
(Međunarodna agencija za istraživanje raka, eng. International Agency for Research on
Cancer). Treba napomenuti da su pojedini metaboliti ftalata često toksičniji od samih
nepromenjenih ftalata. Ljudi mogu biti izloženi ftalatima inhalacijom, ingestijom i
apsorpcijom preko kože.
Oko 1 g istaložene prašine je sakupljen iz biblioteke Hemijskog fakulteta u Beogradu, sa
visine iznad 1m od poda. Uzorci su odmereni, ekstrahovani, prečišćeni i aromatična frakcija je snimljena metodom gasne hromatografije, povezanom sa masenim spektrometrom.
Lokacija uzorkovanja i hromatogram aromatične frakcije je prikazan na slici 1.
Dobijeni rezultati ukazuju na to da, pored prirodnih proizvoda kao što su metil estri masnih
kiselina (koje su najverovatnije znatno obilnije u alifatičnoj frakciji), uzorak sadrži 3,5-di-
terc-butil-4-hidroksibenzaldehid, metabolit 2,6-di-terc-butil-4-methilfenola, koji se koristi
kao antioksidans u namirnicama i kozmetičkim proizvodima [3]. Najzastupljenija jedinjenja
u aromatičnoj frakciji su DiBP), DBP i DEHP. Interesantno je primetiti da se detektovani
ftalati koriste u dve različite svrhe, kao aditivi u plastici i drugim proizvodima (DiBP i DBP)
i kao plastifikatori u polimerima (DEHP). Kao što je prethodno pomenuto, DEHP je
klasifikovan kao potencijalno kancerogena supstanca za ljude. Pored toga, primena DiBP,
DBP i DEHP je ograničena od strane Evropske komisije. Zbog prisustva ftalata koji
imaju veliki uticaj na ljudsko zdravlje u ekstraktu prašine, potrebno je izvršiti dodatna
ispitivanja na većem broju uzoraka i uraditi detaljnu kvantifikaciju i procenu rizika po
ljudsko zdravlje.
PB - Belgrade : Serbian Chemical Society
C3 - 9th Symposium Chemistry and Environmental Protection, EnviroChem2023, Kladovo, 4-7th June 2023
T1 - Preliminarno ispitivanje sastava aromatične frakcije ekstrakta prašine iz biblioteke Hemijskog fakulteta u Beogradu
T1 - Preliminary investigation of aromatic fraction composition indust extract from the Library of the Facility of Chemistry in Belgrade
SP - 117
EP - 118
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5928
ER - 
@conference{
author = "Đurović, Saša and Kojić, Ivan and Radović, Nebojša R. and Tosti, Tomislav",
year = "2023",
abstract = "Usled modernog načina života ljudi provode oko 90 % vremena u zatvorenim prostorijama,
kao što su kuće/stanovi, kancelarije, automobili itd. Prašina je sve prisutna u svim
pomenutim sredinama i nalazi se kao čestice suspendovane u vazduhu ili istaložena na
površinama. Čestice prašine se mogu lako udahnuti i mogu da oštete respiratorni sistem i
pluća. Pored toga, čestice prašine akumuliraju hemikalije iz zatvorenih prostorija i
predstavljaju važan put izlaganja ljudi tim jedinjenjima. U kućnoj prašini se mogu naći
ftalati, policiklični aromatični ugljovodonici i ostala poluisparljiva jedinjenja.
Ftalati se često koriste kao plastifikator u proizvodnji polivinil hlorida (PVC-a) i predmeta
opšte upotrebe kao što su građevinski materijal, dečije igračke i nameštaj, ali i u proizvodnji
podnih obloga, veštačke kože, lepkova, tepiha, maziva, cevi, žica, sredstava za čišćenje
kuće, proizvoda za negu tela (fiksatori mirisa, proizvodi za negu kože, pene i šamponi) i
ambalaže za namirnice. Primena ftalata zavisi od njihove molekulske mase. Ftalati male
molekulske mase, kao što su di-metil-ftalat (DMP), di-etil-ftalat (DEP), di-propil-ftalat
(DPP), di-izobutil-ftalat (DiBP), di-n-butil ftalat (DBP), di-n-pentil-ftalat (DNPP) i benzil-
butil-ftalat (BBP), se koriste u rastvaračima, lepkovima, voskovima, mastilu, lekovima,
kozmetici i insekticidima.Visokomolekulski ftalati, kao di-2-etilheksil-ftalat (DEHP), di-
ciklo-heksil-ftalat (DCHP) i di-izo-nonil-ftalat (DiNP), su plastifikatori u PVC proizvodima
i predmetima od opšte upotrebe.
Estri ftalata su povezani sa velikim brojem zdravstvenih problema kod ljudi. Pre svega,
ftalati deluju kao endokrini disruptori i doprinose stvaranju varijacija u reprodukcionom
sistemu kao što su opadanje broja spermatozoida, oštećenje DNK u spermatozoidima,
prevremeni razvoj dojki i promena u reproduktivnim hormonima. Ftalati utiču na pojavu
astme, alergija i poremećaja funkcije nervnog sistema. Pored toga, DEHP je okarakterisan
kao 2b kancerogena supstanca, tj. kao potencijalno kancerogen za ljude, od strane IARC-a
(Međunarodna agencija za istraživanje raka, eng. International Agency for Research on
Cancer). Treba napomenuti da su pojedini metaboliti ftalata često toksičniji od samih
nepromenjenih ftalata. Ljudi mogu biti izloženi ftalatima inhalacijom, ingestijom i
apsorpcijom preko kože.
Oko 1 g istaložene prašine je sakupljen iz biblioteke Hemijskog fakulteta u Beogradu, sa
visine iznad 1m od poda. Uzorci su odmereni, ekstrahovani, prečišćeni i aromatična frakcija je snimljena metodom gasne hromatografije, povezanom sa masenim spektrometrom.
Lokacija uzorkovanja i hromatogram aromatične frakcije je prikazan na slici 1.
Dobijeni rezultati ukazuju na to da, pored prirodnih proizvoda kao što su metil estri masnih
kiselina (koje su najverovatnije znatno obilnije u alifatičnoj frakciji), uzorak sadrži 3,5-di-
terc-butil-4-hidroksibenzaldehid, metabolit 2,6-di-terc-butil-4-methilfenola, koji se koristi
kao antioksidans u namirnicama i kozmetičkim proizvodima [3]. Najzastupljenija jedinjenja
u aromatičnoj frakciji su DiBP), DBP i DEHP. Interesantno je primetiti da se detektovani
ftalati koriste u dve različite svrhe, kao aditivi u plastici i drugim proizvodima (DiBP i DBP)
i kao plastifikatori u polimerima (DEHP). Kao što je prethodno pomenuto, DEHP je
klasifikovan kao potencijalno kancerogena supstanca za ljude. Pored toga, primena DiBP,
DBP i DEHP je ograničena od strane Evropske komisije. Zbog prisustva ftalata koji
imaju veliki uticaj na ljudsko zdravlje u ekstraktu prašine, potrebno je izvršiti dodatna
ispitivanja na većem broju uzoraka i uraditi detaljnu kvantifikaciju i procenu rizika po
ljudsko zdravlje.",
publisher = "Belgrade : Serbian Chemical Society",
journal = "9th Symposium Chemistry and Environmental Protection, EnviroChem2023, Kladovo, 4-7th June 2023",
title = "Preliminarno ispitivanje sastava aromatične frakcije ekstrakta prašine iz biblioteke Hemijskog fakulteta u Beogradu, Preliminary investigation of aromatic fraction composition indust extract from the Library of the Facility of Chemistry in Belgrade",
pages = "117-118",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5928"
}
Đurović, S., Kojić, I., Radović, N. R.,& Tosti, T.. (2023). Preliminarno ispitivanje sastava aromatične frakcije ekstrakta prašine iz biblioteke Hemijskog fakulteta u Beogradu. in 9th Symposium Chemistry and Environmental Protection, EnviroChem2023, Kladovo, 4-7th June 2023
Belgrade : Serbian Chemical Society., 117-118.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5928
Đurović S, Kojić I, Radović NR, Tosti T. Preliminarno ispitivanje sastava aromatične frakcije ekstrakta prašine iz biblioteke Hemijskog fakulteta u Beogradu. in 9th Symposium Chemistry and Environmental Protection, EnviroChem2023, Kladovo, 4-7th June 2023. 2023;:117-118.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5928 .
Đurović, Saša, Kojić, Ivan, Radović, Nebojša R., Tosti, Tomislav, "Preliminarno ispitivanje sastava aromatične frakcije ekstrakta prašine iz biblioteke Hemijskog fakulteta u Beogradu" in 9th Symposium Chemistry and Environmental Protection, EnviroChem2023, Kladovo, 4-7th June 2023 (2023):117-118,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5928 .

Alteration in phytochemicals from sweet maize in response to domestic cooking and frozen storage

Vukadinović, Jelena; Srdić, Jelena; Tosti, Tomislav; Dragičević, Vesna; Kravić, Natalija; Drinić, Snežana Mladenović; Milojković-Opsenica, Dušanka

(Elsevier, 2022)

TY - JOUR
AU - Vukadinović, Jelena
AU - Srdić, Jelena
AU - Tosti, Tomislav
AU - Dragičević, Vesna
AU - Kravić, Natalija
AU - Drinić, Snežana Mladenović
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
PY - 2022
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5513
AB - Sweet maize has worldwide importance due to its high nutritional value and health benefits. In order to provide valuable health-related information to consumers, the phytochemicals profile of raw sweet maize kernels and those exposed to different treatments (cooking, frozen storage before cooking, sucrose addition during cooking, and blanching) was examined herein. Thus, carotenoids, tocopherols and free phenolic acids content was determined by liquid chromatography, while the content of water soluble sugars was analyzed by anion exchange chromatography. In response to immediate cooking, as well as, to blanching prior to shorter frozen storage and cooking afterwards, all hybrids exhibited a significant decrease in carotenoids, and a significant increase in concentration of tocopherols, fructose, glucose, protocatechuic, ferulic and p-coumaric acids, in comparison to the fresh samples. However, treatments with blanching prior to longer frozen storage and cooking afterwards, contributed only to increased tocopherols content. Distinct grouping of processed samples in comparison to their corresponding control samples, revealed the existence of unique linkage between changes in phytochemicals content upon treatment in a hybrid-dependent manner. Combined blanching prior to shorter frozen storage with sucrose addition during cooking is highly recommended as a potent tool for phytochemicals enhancement.
PB - Elsevier
T2 - Journal of Food Composition and Analysis
T1 - Alteration in phytochemicals from sweet maize in response to domestic cooking and frozen storage
VL - 114
SP - 104637
DO - 10.1016/j.jfca.2022.104637
ER - 
@article{
author = "Vukadinović, Jelena and Srdić, Jelena and Tosti, Tomislav and Dragičević, Vesna and Kravić, Natalija and Drinić, Snežana Mladenović and Milojković-Opsenica, Dušanka",
year = "2022",
abstract = "Sweet maize has worldwide importance due to its high nutritional value and health benefits. In order to provide valuable health-related information to consumers, the phytochemicals profile of raw sweet maize kernels and those exposed to different treatments (cooking, frozen storage before cooking, sucrose addition during cooking, and blanching) was examined herein. Thus, carotenoids, tocopherols and free phenolic acids content was determined by liquid chromatography, while the content of water soluble sugars was analyzed by anion exchange chromatography. In response to immediate cooking, as well as, to blanching prior to shorter frozen storage and cooking afterwards, all hybrids exhibited a significant decrease in carotenoids, and a significant increase in concentration of tocopherols, fructose, glucose, protocatechuic, ferulic and p-coumaric acids, in comparison to the fresh samples. However, treatments with blanching prior to longer frozen storage and cooking afterwards, contributed only to increased tocopherols content. Distinct grouping of processed samples in comparison to their corresponding control samples, revealed the existence of unique linkage between changes in phytochemicals content upon treatment in a hybrid-dependent manner. Combined blanching prior to shorter frozen storage with sucrose addition during cooking is highly recommended as a potent tool for phytochemicals enhancement.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Journal of Food Composition and Analysis",
title = "Alteration in phytochemicals from sweet maize in response to domestic cooking and frozen storage",
volume = "114",
pages = "104637",
doi = "10.1016/j.jfca.2022.104637"
}
Vukadinović, J., Srdić, J., Tosti, T., Dragičević, V., Kravić, N., Drinić, S. M.,& Milojković-Opsenica, D.. (2022). Alteration in phytochemicals from sweet maize in response to domestic cooking and frozen storage. in Journal of Food Composition and Analysis
Elsevier., 114, 104637.
https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104637
Vukadinović J, Srdić J, Tosti T, Dragičević V, Kravić N, Drinić SM, Milojković-Opsenica D. Alteration in phytochemicals from sweet maize in response to domestic cooking and frozen storage. in Journal of Food Composition and Analysis. 2022;114:104637.
doi:10.1016/j.jfca.2022.104637 .
Vukadinović, Jelena, Srdić, Jelena, Tosti, Tomislav, Dragičević, Vesna, Kravić, Natalija, Drinić, Snežana Mladenović, Milojković-Opsenica, Dušanka, "Alteration in phytochemicals from sweet maize in response to domestic cooking and frozen storage" in Journal of Food Composition and Analysis, 114 (2022):104637,
https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104637 . .
1

Supplementary information for the article: Vukadinović, J.; Srdić, J.; Tosti, T.; Dragičević, V.; Kravić, N.; Drinić, S. M.; Milojković-Opsenica, D. Alteration in Phytochemicals from Sweet Maize in Response to Domestic Cooking and Frozen Storage. Journal of Food Composition and Analysis 2022, 114, 104637. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104637.

Vukadinović, Jelena; Srdić, Jelena; Tosti, Tomislav; Dragičević, Vesna; Kravić, Natalija; Drinić, Snežana Mladenović; Milojković-Opsenica, Dušanka

(Elsevier, 2022)

TY - DATA
AU - Vukadinović, Jelena
AU - Srdić, Jelena
AU - Tosti, Tomislav
AU - Dragičević, Vesna
AU - Kravić, Natalija
AU - Drinić, Snežana Mladenović
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
PY - 2022
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5518
PB - Elsevier
T2 - Journal of Food Composition and Analysis
T1 - Supplementary information for the article: Vukadinović, J.; Srdić, J.; Tosti, T.; Dragičević, V.; Kravić, N.; Drinić, S. M.; Milojković-Opsenica, D. Alteration in Phytochemicals from Sweet Maize in Response to Domestic Cooking and Frozen Storage. Journal of Food Composition and Analysis 2022, 114, 104637. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104637.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5518
ER - 
@misc{
author = "Vukadinović, Jelena and Srdić, Jelena and Tosti, Tomislav and Dragičević, Vesna and Kravić, Natalija and Drinić, Snežana Mladenović and Milojković-Opsenica, Dušanka",
year = "2022",
publisher = "Elsevier",
journal = "Journal of Food Composition and Analysis",
title = "Supplementary information for the article: Vukadinović, J.; Srdić, J.; Tosti, T.; Dragičević, V.; Kravić, N.; Drinić, S. M.; Milojković-Opsenica, D. Alteration in Phytochemicals from Sweet Maize in Response to Domestic Cooking and Frozen Storage. Journal of Food Composition and Analysis 2022, 114, 104637. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104637.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5518"
}
Vukadinović, J., Srdić, J., Tosti, T., Dragičević, V., Kravić, N., Drinić, S. M.,& Milojković-Opsenica, D.. (2022). Supplementary information for the article: Vukadinović, J.; Srdić, J.; Tosti, T.; Dragičević, V.; Kravić, N.; Drinić, S. M.; Milojković-Opsenica, D. Alteration in Phytochemicals from Sweet Maize in Response to Domestic Cooking and Frozen Storage. Journal of Food Composition and Analysis 2022, 114, 104637. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104637.. in Journal of Food Composition and Analysis
Elsevier..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5518
Vukadinović J, Srdić J, Tosti T, Dragičević V, Kravić N, Drinić SM, Milojković-Opsenica D. Supplementary information for the article: Vukadinović, J.; Srdić, J.; Tosti, T.; Dragičević, V.; Kravić, N.; Drinić, S. M.; Milojković-Opsenica, D. Alteration in Phytochemicals from Sweet Maize in Response to Domestic Cooking and Frozen Storage. Journal of Food Composition and Analysis 2022, 114, 104637. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104637.. in Journal of Food Composition and Analysis. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5518 .
Vukadinović, Jelena, Srdić, Jelena, Tosti, Tomislav, Dragičević, Vesna, Kravić, Natalija, Drinić, Snežana Mladenović, Milojković-Opsenica, Dušanka, "Supplementary information for the article: Vukadinović, J.; Srdić, J.; Tosti, T.; Dragičević, V.; Kravić, N.; Drinić, S. M.; Milojković-Opsenica, D. Alteration in Phytochemicals from Sweet Maize in Response to Domestic Cooking and Frozen Storage. Journal of Food Composition and Analysis 2022, 114, 104637. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104637." in Journal of Food Composition and Analysis (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5518 .

Determination of lipophilicity and ionization of fentanyl and its 3‑substituted analogs by reversed-phase thin-layer chromatography

Šegan, Sandra B.; Jevtić, Ivana I.; Tosti, Tomislav; Penjišević, Jelena; Šukalović, Vladimir; Kostić-Rajačić, Slađana; Milojković-Opsenica, Dušanka

(Elsevier, 2022)

TY - JOUR
AU - Šegan, Sandra B.
AU - Jevtić, Ivana I.
AU - Tosti, Tomislav
AU - Penjišević, Jelena
AU - Šukalović, Vladimir
AU - Kostić-Rajačić, Slađana
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
PY - 2022
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5649
AB - Lipophilicity and ionization constant of sixteen fentanyl analogues were investigated by reversed-phase thin-
layer chromatography (RP-TLC). Fourteen compounds have nitrogen containing groups at C-3 position of the
piperidine ring and two compounds are 3-carbomethoxy derivatives of fentanyl. Among them, five are diaste-
reomeric cis/trans couples and six novel trans diastereomers. In addition, the lipophilicity and ionization constant
of fentanyl were also determined by the same method, as a reference. The physicochemical property, lip-
ophilicity, expressed as retention indices RM
0 , b, and C0, as well as PC1, was determined and correlated with in
silico values. Ionization constants were determined on the basis of the relationships between analyte’s retention
expressed as RF and mobile phase pH. Calculated structural descriptors together with the retention indices, were
subjected to the principal component analysis – PCA and hierarchical cluster analysis – HCA, in order to provide
basic insights into the similarities among the studied compounds. The blood – brain barrier (BBB) permeation
was investigated in the function of experimentally obtained values of lipophilicity, polar surface area and mo-
lecular weight. In general, results of the present research corroborate well with previously determined anti-
nociceptive activities of the investigated compounds, pointing out that besides the cis/trans isomerism, another
set of important parameters should be taken into account when designing new derivatives of C-3 substituted
fentanyl, especially lipophilicity, voluminosity and HBD/A character of the substituents. Accordingly, RP-TLC
can be considered as a valuable asset in the ligand-based drug design
PB - Elsevier
T2 - Journal of Chromatography B
T1 - Determination of lipophilicity and ionization of fentanyl and its 3‑substituted analogs by reversed-phase thin-layer chromatography
VL - 1211
SP - 123481
DO - 10.1016/j.jchromb.2022.123481
ER - 
@article{
author = "Šegan, Sandra B. and Jevtić, Ivana I. and Tosti, Tomislav and Penjišević, Jelena and Šukalović, Vladimir and Kostić-Rajačić, Slađana and Milojković-Opsenica, Dušanka",
year = "2022",
abstract = "Lipophilicity and ionization constant of sixteen fentanyl analogues were investigated by reversed-phase thin-
layer chromatography (RP-TLC). Fourteen compounds have nitrogen containing groups at C-3 position of the
piperidine ring and two compounds are 3-carbomethoxy derivatives of fentanyl. Among them, five are diaste-
reomeric cis/trans couples and six novel trans diastereomers. In addition, the lipophilicity and ionization constant
of fentanyl were also determined by the same method, as a reference. The physicochemical property, lip-
ophilicity, expressed as retention indices RM
0 , b, and C0, as well as PC1, was determined and correlated with in
silico values. Ionization constants were determined on the basis of the relationships between analyte’s retention
expressed as RF and mobile phase pH. Calculated structural descriptors together with the retention indices, were
subjected to the principal component analysis – PCA and hierarchical cluster analysis – HCA, in order to provide
basic insights into the similarities among the studied compounds. The blood – brain barrier (BBB) permeation
was investigated in the function of experimentally obtained values of lipophilicity, polar surface area and mo-
lecular weight. In general, results of the present research corroborate well with previously determined anti-
nociceptive activities of the investigated compounds, pointing out that besides the cis/trans isomerism, another
set of important parameters should be taken into account when designing new derivatives of C-3 substituted
fentanyl, especially lipophilicity, voluminosity and HBD/A character of the substituents. Accordingly, RP-TLC
can be considered as a valuable asset in the ligand-based drug design",
publisher = "Elsevier",
journal = "Journal of Chromatography B",
title = "Determination of lipophilicity and ionization of fentanyl and its 3‑substituted analogs by reversed-phase thin-layer chromatography",
volume = "1211",
pages = "123481",
doi = "10.1016/j.jchromb.2022.123481"
}
Šegan, S. B., Jevtić, I. I., Tosti, T., Penjišević, J., Šukalović, V., Kostić-Rajačić, S.,& Milojković-Opsenica, D.. (2022). Determination of lipophilicity and ionization of fentanyl and its 3‑substituted analogs by reversed-phase thin-layer chromatography. in Journal of Chromatography B
Elsevier., 1211, 123481.
https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2022.123481
Šegan SB, Jevtić II, Tosti T, Penjišević J, Šukalović V, Kostić-Rajačić S, Milojković-Opsenica D. Determination of lipophilicity and ionization of fentanyl and its 3‑substituted analogs by reversed-phase thin-layer chromatography. in Journal of Chromatography B. 2022;1211:123481.
doi:10.1016/j.jchromb.2022.123481 .
Šegan, Sandra B., Jevtić, Ivana I., Tosti, Tomislav, Penjišević, Jelena, Šukalović, Vladimir, Kostić-Rajačić, Slađana, Milojković-Opsenica, Dušanka, "Determination of lipophilicity and ionization of fentanyl and its 3‑substituted analogs by reversed-phase thin-layer chromatography" in Journal of Chromatography B, 1211 (2022):123481,
https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2022.123481 . .
1
1

Supplementary material for: Šegan, S., Jevtić, I., Tosti, T., Penjišević, J., Šukalović, V., Kostić-Rajačić, S.,& Milojković-Opsenica, D.. (2022). Determination of lipophilicity and ionization of fentanyl and its 3‑substituted analogs by reversed-phase thin-layer chromatography. in Journal of Chromatography B Elsevier., 1211, 123481. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2022.123481

Šegan, Sandra B.; Jevtić, Ivana I.; Tosti, Tomislav; Penjišević, Jelena; Šukalović, Vladimir; Kostić-Rajačić, Slađana; Milojković-Opsenica, Dušanka

(Elsevier, 2022)

TY - DATA
AU - Šegan, Sandra B.
AU - Jevtić, Ivana I.
AU - Tosti, Tomislav
AU - Penjišević, Jelena
AU - Šukalović, Vladimir
AU - Kostić-Rajačić, Slađana
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
PY - 2022
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5650
AB - Lipophilicity and ionization constant of sixteen fentanyl analogues were investigated by reversed-phase thin-layer chromatography (RP-TLC). Fourteen compounds have nitrogen containing groups at C-3 position of thepiperidine ring and two compounds are 3-carbomethoxy derivatives of fentanyl. Among them, five are diaste-reomeric cis/trans couples and six novel trans diastereomers. In addition, the lipophilicity and ionization constantof fentanyl were also determined by the same method, as a reference. The physicochemical property, lip-ophilicity, expressed as retention indices RM0 , b, and C0, as well as PC1, was determined and correlated with insilico values. Ionization constants were determined on the basis of the relationships between analyte’s retentionexpressed as RF and mobile phase pH. Calculated structural descriptors together with the retention indices, weresubjected to the principal component analysis – PCA and hierarchical cluster analysis – HCA, in order to providebasic insights into the similarities among the studied compounds. The blood – brain barrier (BBB) permeationwas investigated in the function of experimentally obtained values of lipophilicity, polar surface area and mo-lecular weight. In general, results of the present research corroborate well with previously determined anti-nociceptive activities of the investigated compounds, pointing out that besides the cis/trans isomerism, anotherset of important parameters should be taken into account when designing new derivatives of C-3 substitutedfentanyl, especially lipophilicity, voluminosity and HBD/A character of the substituents. Accordingly, RP-TLCcan be considered as a valuable asset in the ligand-based drug design
PB - Elsevier
T2 - Journal of Chromatography B
T1 - Supplementary material for: Šegan, S., Jevtić, I., Tosti, T., Penjišević, J., Šukalović, V., Kostić-Rajačić, S.,& Milojković-Opsenica, D.. (2022). Determination of lipophilicity and ionization of fentanyl and its 3‑substituted analogs by reversed-phase thin-layer chromatography. in Journal of Chromatography B Elsevier., 1211, 123481. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2022.123481
VL - 1211
SP - 123481
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5650
ER - 
@misc{
author = "Šegan, Sandra B. and Jevtić, Ivana I. and Tosti, Tomislav and Penjišević, Jelena and Šukalović, Vladimir and Kostić-Rajačić, Slađana and Milojković-Opsenica, Dušanka",
year = "2022",
abstract = "Lipophilicity and ionization constant of sixteen fentanyl analogues were investigated by reversed-phase thin-layer chromatography (RP-TLC). Fourteen compounds have nitrogen containing groups at C-3 position of thepiperidine ring and two compounds are 3-carbomethoxy derivatives of fentanyl. Among them, five are diaste-reomeric cis/trans couples and six novel trans diastereomers. In addition, the lipophilicity and ionization constantof fentanyl were also determined by the same method, as a reference. The physicochemical property, lip-ophilicity, expressed as retention indices RM0 , b, and C0, as well as PC1, was determined and correlated with insilico values. Ionization constants were determined on the basis of the relationships between analyte’s retentionexpressed as RF and mobile phase pH. Calculated structural descriptors together with the retention indices, weresubjected to the principal component analysis – PCA and hierarchical cluster analysis – HCA, in order to providebasic insights into the similarities among the studied compounds. The blood – brain barrier (BBB) permeationwas investigated in the function of experimentally obtained values of lipophilicity, polar surface area and mo-lecular weight. In general, results of the present research corroborate well with previously determined anti-nociceptive activities of the investigated compounds, pointing out that besides the cis/trans isomerism, anotherset of important parameters should be taken into account when designing new derivatives of C-3 substitutedfentanyl, especially lipophilicity, voluminosity and HBD/A character of the substituents. Accordingly, RP-TLCcan be considered as a valuable asset in the ligand-based drug design",
publisher = "Elsevier",
journal = "Journal of Chromatography B",
title = "Supplementary material for: Šegan, S., Jevtić, I., Tosti, T., Penjišević, J., Šukalović, V., Kostić-Rajačić, S.,& Milojković-Opsenica, D.. (2022). Determination of lipophilicity and ionization of fentanyl and its 3‑substituted analogs by reversed-phase thin-layer chromatography. in Journal of Chromatography B Elsevier., 1211, 123481. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2022.123481",
volume = "1211",
pages = "123481",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5650"
}
Šegan, S. B., Jevtić, I. I., Tosti, T., Penjišević, J., Šukalović, V., Kostić-Rajačić, S.,& Milojković-Opsenica, D.. (2022). Supplementary material for: Šegan, S., Jevtić, I., Tosti, T., Penjišević, J., Šukalović, V., Kostić-Rajačić, S.,& Milojković-Opsenica, D.. (2022). Determination of lipophilicity and ionization of fentanyl and its 3‑substituted analogs by reversed-phase thin-layer chromatography. in Journal of Chromatography B Elsevier., 1211, 123481. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2022.123481. in Journal of Chromatography B
Elsevier., 1211, 123481.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5650
Šegan SB, Jevtić II, Tosti T, Penjišević J, Šukalović V, Kostić-Rajačić S, Milojković-Opsenica D. Supplementary material for: Šegan, S., Jevtić, I., Tosti, T., Penjišević, J., Šukalović, V., Kostić-Rajačić, S.,& Milojković-Opsenica, D.. (2022). Determination of lipophilicity and ionization of fentanyl and its 3‑substituted analogs by reversed-phase thin-layer chromatography. in Journal of Chromatography B Elsevier., 1211, 123481. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2022.123481. in Journal of Chromatography B. 2022;1211:123481.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5650 .
Šegan, Sandra B., Jevtić, Ivana I., Tosti, Tomislav, Penjišević, Jelena, Šukalović, Vladimir, Kostić-Rajačić, Slađana, Milojković-Opsenica, Dušanka, "Supplementary material for: Šegan, S., Jevtić, I., Tosti, T., Penjišević, J., Šukalović, V., Kostić-Rajačić, S.,& Milojković-Opsenica, D.. (2022). Determination of lipophilicity and ionization of fentanyl and its 3‑substituted analogs by reversed-phase thin-layer chromatography. in Journal of Chromatography B Elsevier., 1211, 123481. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2022.123481" in Journal of Chromatography B, 1211 (2022):123481,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_5650 .

Primary Metabolite Chromatographic Profiling as a Tool for Chemotaxonomic Classification of Seeds from Berry Fruits

Krstić, Đurđa; Tosti, Tomislav; Đurović, Saša; Fotirić-Akšić, Milica M.; Đorđević, Boban; Milojković-Opsenica, Dušanka; Andrić, Filip; Trifković, Jelena

(University of Zagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology, 2022)

TY - JOUR
AU - Krstić, Đurđa
AU - Tosti, Tomislav
AU - Đurović, Saša
AU - Fotirić-Akšić, Milica M.
AU - Đorđević, Boban
AU - Milojković-Opsenica, Dušanka
AU - Andrić, Filip
AU - Trifković, Jelena
PY - 2022
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5667
AB - Research background. Considering the importance of consumption of berry fruits with
proven health-beneficial properties and difficulties in quality control of products of specific botanical and geographic origin, a fingerprint method was developed, based on advanced data analysis (pattern recognition, classification), in order to relate the variability
of nutrients in the selected cultivars to primary metabolite profile.
Experimental approach. Forty-five samples of genuine berry fruit cultivars (strawberry,
raspberry, blackberry, black currant, blueberry, gooseberry, chokeberry, cape gooseberry
and goji berry) were characterized according to chromatographic profiles of primary metabolites (sugars, lipids and fatty acids) obtained by three chromatographic techniques
(high-performance thin-layer chromatography, gas chromatography coupled to mass
spectrometry, and high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection).
Results and conclusions. Comprehensive analysis allowed monitoring and identification
of metabolites belonging to polar lipids, mono-, di- and triacylglycerols, free fatty acids,
free sterols, sterol esters, mono- to heptasaccharides and sugar alcohols. Chemical fingerprint of berry seeds showed the uniformity of primary metabolites within each fruit species, but revealed differences depending on the botanical origin. All three chromatographic methods provided a discriminative, informative and predictive metabolomics
methodology, which proved to be useful for chemotaxonomic classification.
Novelty and scientific contribution. A novel methodology for the identification of bioactive compounds from primary metabolites of natural products was described. The proposed untargeted metabolite profiling approach could be used in the future as a routine
method for tracing of novel bioactive compounds. The knowledge of metabolite composition obtained in this study can provide a better assessment of genotypic and phenotypic differences between berry fruit species and varieties, and could contribute to the development of new breeding programs.
PB - University of Zagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology
T2 - Food Technology and Biotechnology
T1 - Primary Metabolite Chromatographic Profiling as a Tool for Chemotaxonomic Classification of Seeds from Berry Fruits
VL - 60
IS - 3
SP - 406
EP - 417
DO - 10.17113/ftb.60.03.22.7505
ER - 
@article{
author = "Krstić, Đurđa and Tosti, Tomislav and Đurović, Saša and Fotirić-Akšić, Milica M. and Đorđević, Boban and Milojković-Opsenica, Dušanka and Andrić, Filip and Trifković, Jelena",
year = "2022",
abstract = "Research background. Considering the importance of consumption of berry fruits with
proven health-beneficial properties and difficulties in quality control of products of specific botanical and geographic origin, a fingerprint method was developed, based on advanced data analysis (pattern recognition, classification), in order to relate the variability
of nutrients in the selected cultivars to primary metabolite profile.
Experimental approach. Forty-five samples of genuine berry fruit cultivars (strawberry,
raspberry, blackberry, black currant, blueberry, gooseberry, chokeberry, cape gooseberry
and goji berry) were characterized according to chromatographic profiles of primary metabolites (sugars, lipids and fatty acids) obtained by three chromatographic techniques
(high-performance thin-layer chromatography, gas chromatography coupled to mass
spectrometry, and high-performance anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection).
Results and conclusions. Comprehensive analysis allowed monitoring and identification
of metabolites belonging to polar lipids, mono-, di- and triacylglycerols, free fatty acids,
free sterols, sterol esters, mono- to heptasaccharides and sugar alcohols. Chemical fingerprint of berry seeds showed the uniformity of primary metabolites within each fruit species, but revealed differences depending on the botanical origin. All three chromatographic methods provided a discriminative, informative and predictive metabolomics
methodology, which proved to be useful for chemotaxonomic classification.
Novelty and scientific contribution. A novel methodology for the identification of bioactive compounds from primary metabolites of natural products was described. The proposed untargeted metabolite profiling approach could be used in the future as a routine
method for tracing of novel bioactive compounds. The knowledge of metabolite composition obtained in this study can provide a better assessment of genotypic and phenotypic differences between berry fruit species and varieties, and could contribute to the development of new breeding programs.",
publisher = "University of Zagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology",
journal = "Food Technology and Biotechnology",
title = "Primary Metabolite Chromatographic Profiling as a Tool for Chemotaxonomic Classification of Seeds from Berry Fruits",
volume = "60",
number = "3",
pages = "406-417",
doi = "10.17113/ftb.60.03.22.7505"
}
Krstić, Đ., Tosti, T., Đurović, S., Fotirić-Akšić, M. M., Đorđević, B., Milojković-Opsenica, D., Andrić, F.,& Trifković, J.. (2022). Primary Metabolite Chromatographic Profiling as a Tool for Chemotaxonomic Classification of Seeds from Berry Fruits. in Food Technology and Biotechnology
University of Zagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology., 60(3), 406-417.
https://doi.org/10.17113/ftb.60.03.22.7505
Krstić Đ, Tosti T, Đurović S, Fotirić-Akšić MM, Đorđević B, Milojković-Opsenica D, Andrić F, Trifković J. Primary Metabolite Chromatographic Profiling as a Tool for Chemotaxonomic Classification of Seeds from Berry Fruits. in Food Technology and Biotechnology. 2022;60(3):406-417.
doi:10.17113/ftb.60.03.22.7505 .
Krstić, Đurđa, Tosti, Tomislav, Đurović, Saša, Fotirić-Akšić, Milica M., Đorđević, Boban, Milojković-Opsenica, Dušanka, Andrić, Filip, Trifković, Jelena, "Primary Metabolite Chromatographic Profiling as a Tool for Chemotaxonomic Classification of Seeds from Berry Fruits" in Food Technology and Biotechnology, 60, no. 3 (2022):406-417,
https://doi.org/10.17113/ftb.60.03.22.7505 . .
1
1

Chemical Fruit Profiles of Different Raspberry Cultivars Grown in Specific Norwegian Agroclimatic Conditions

Fotirić-Akšić, Milica M.; Nešović, Milica; Ćirić, Ivanka; Tešić, Živoslav Lj.; Pezo, Lato; Tosti, Tomislav; Gašić, Uroš M.; Dojčinović, Biljana P.; Lončar, Biljana; Meland, Mekjell

(MDPI, 2022)

TY - JOUR
AU - Fotirić-Akšić, Milica M.
AU - Nešović, Milica
AU - Ćirić, Ivanka
AU - Tešić, Živoslav Lj.
AU - Pezo, Lato
AU - Tosti, Tomislav
AU - Gašić, Uroš M.
AU - Dojčinović, Biljana P.
AU - Lončar, Biljana
AU - Meland, Mekjell
PY - 2022
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5654
AB - Raspberries are considered valuable fruits due to their high levels of nutrients and phytochemicals, which have many beneficial effects on humans. As many external factors affect the composition of these fruits (the type of cultivation, soil characteristics, ripeness, storage time and post-harvest technologies, cultivar/genotype, and climatic conditions), the goal of this study was to analyze different raspberry cultivars grown in Norway. Considering that Norway is a country with specific climatic conditions, as well as has a limited period of fruit vegetation, another important goal of this study was also to compare raspberries from different Norwegian areas, as well as different grown cultivars. Modern analytical techniques, such as high-performance anion-exchange liquid chromatography with pulsed amperometric detection (HPEAC-PAD), ultra-high-performance liquid chromatography with diode array detector coupled to triple quadrupole mass spectrometry (UHPLC-DAD MS/MS), and inductively coupled plasma–optical emission spectrometry (ICP-OES), provided a detailed examination of the raspberry extract samples. Based on their high levels of minerals (especially N, P, and K), organic acids (predominantly citric and malic acids), sugars (glucose, fructose, sucrose, and galactose), and polyphenols (ellagic acid, syringic acid, quercetin, and rutin), Norwegian raspberries could be considered fruits with increased health-beneficial compounds. The chemical composition of the studied cultivars depended on the locality of growth
PB - MDPI
T2 - Horticulturae
T1 - Chemical Fruit Profiles of Different Raspberry Cultivars Grown in Specific Norwegian Agroclimatic Conditions
VL - 8
SP - 765
DO - 10.3390/horticulturae8090765
ER - 
@article{
author = "Fotirić-Akšić, Milica M. and Nešović, Milica and Ćirić, Ivanka and Tešić, Živoslav Lj. and Pezo, Lato and Tosti, Tomislav and Gašić, Uroš M. and Dojčinović, Biljana P. and Lončar, Biljana and Meland, Mekjell",
year = "2022",
abstract = "Raspberries are considered valuable fruits due to their high levels of nutrients and phytochemicals, which have many beneficial effects on humans. As many external factors affect the composition of these fruits (the type of cultivation, soil characteristics, ripeness, storage time and post-harvest technologies, cultivar/genotype, and climatic conditions), the goal of this study was to analyze different raspberry cultivars grown in Norway. Considering that Norway is a country with specific climatic conditions, as well as has a limited period of fruit vegetation, another important goal of this study was also to compare raspberries from different Norwegian areas, as well as different grown cultivars. Modern analytical techniques, such as high-performance anion-exchange liquid chromatography with pulsed amperometric detection (HPEAC-PAD), ultra-high-performance liquid chromatography with diode array detector coupled to triple quadrupole mass spectrometry (UHPLC-DAD MS/MS), and inductively coupled plasma–optical emission spectrometry (ICP-OES), provided a detailed examination of the raspberry extract samples. Based on their high levels of minerals (especially N, P, and K), organic acids (predominantly citric and malic acids), sugars (glucose, fructose, sucrose, and galactose), and polyphenols (ellagic acid, syringic acid, quercetin, and rutin), Norwegian raspberries could be considered fruits with increased health-beneficial compounds. The chemical composition of the studied cultivars depended on the locality of growth",
publisher = "MDPI",
journal = "Horticulturae",
title = "Chemical Fruit Profiles of Different Raspberry Cultivars Grown in Specific Norwegian Agroclimatic Conditions",
volume = "8",
pages = "765",
doi = "10.3390/horticulturae8090765"
}
Fotirić-Akšić, M. M., Nešović, M., Ćirić, I., Tešić, Ž. Lj., Pezo, L., Tosti, T., Gašić, U. M., Dojčinović, B. P., Lončar, B.,& Meland, M.. (2022). Chemical Fruit Profiles of Different Raspberry Cultivars Grown in Specific Norwegian Agroclimatic Conditions. in Horticulturae
MDPI., 8, 765.
https://doi.org/10.3390/horticulturae8090765
Fotirić-Akšić MM, Nešović M, Ćirić I, Tešić ŽL, Pezo L, Tosti T, Gašić UM, Dojčinović BP, Lončar B, Meland M. Chemical Fruit Profiles of Different Raspberry Cultivars Grown in Specific Norwegian Agroclimatic Conditions. in Horticulturae. 2022;8:765.
doi:10.3390/horticulturae8090765 .
Fotirić-Akšić, Milica M., Nešović, Milica, Ćirić, Ivanka, Tešić, Živoslav Lj., Pezo, Lato, Tosti, Tomislav, Gašić, Uroš M., Dojčinović, Biljana P., Lončar, Biljana, Meland, Mekjell, "Chemical Fruit Profiles of Different Raspberry Cultivars Grown in Specific Norwegian Agroclimatic Conditions" in Horticulturae, 8 (2022):765,
https://doi.org/10.3390/horticulturae8090765 . .
2
8
7

The Effects of a Meldonium Pre-Treatment on the Course of the LPS-Induced Sepsis in Rats

Ðurašević, Siniša; Ružičić, Aleksandra; Lakić, Iva; Tosti, Tomislav; Ðurović, Saša; Glumac, Sofija; Pejić, Snežana; Todorović, Ana; Drakulić, Dunja; Stanković, Sanja; Jasnić, Nebojša; Dević, Jelena Ð.; Todorović, Zoran B.

(MDPI, 2022)

TY - JOUR
AU - Ðurašević, Siniša
AU - Ružičić, Aleksandra
AU - Lakić, Iva
AU - Tosti, Tomislav
AU - Ðurović, Saša
AU - Glumac, Sofija
AU - Pejić, Snežana
AU - Todorović, Ana
AU - Drakulić, Dunja
AU - Stanković, Sanja
AU - Jasnić, Nebojša
AU - Dević, Jelena Ð.
AU - Todorović, Zoran B.
PY - 2022
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5076
AB - A dysregulated and overwhelming response to an infection accompanied by the exaggerated pro-inflammatory state and metabolism disturbance leads to the fatal outcome in sepsis. Previously we showed that meldonium, an anti-ischemic drug clinically used to treat myocardial and cerebral ischemia, strongly increases mortality in faecal-induced peritonitis (FIP) in rats. We postulated that the same mechanism that is responsible for the otherwise strong anti-inflammatory effects of meldonium could be the culprit of the increased mortality. In the present study, we applied the LPS-induced model of sepsis to explore the presence of any differences from and/or similarities to the FIP model. When it comes to energy production, despite some shared similarities, it is evident that LPS and FIP models of sepsis differ greatly. A different profile of sympathoadrenal activation may account for this observation, as it was lacking in the FIP model, whereas in the LPS model it was strong enough to overcome the effects of meldonium. Therefore, choosing the appropriate model of sepsis induction is of great importance, especially if energy homeostasis is the main focus of the study. Even when differences in the experimental design of the two models are acknowledged, the role of different patterns of energy production cannot be excluded. On that account, our results draw attention to the importance of uninterrupted energy production in sepsis but also call for much-needed revisions of the current recommendations for its treatment. © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.
PB - MDPI
T2 - International Journal of Molecular Sciences
T1 - The Effects of a Meldonium Pre-Treatment on the Course of the
LPS-Induced Sepsis in Rats
VL - 23
IS - 4
DO - 10.3390/ijms23042395
ER - 
@article{
author = "Ðurašević, Siniša and Ružičić, Aleksandra and Lakić, Iva and Tosti, Tomislav and Ðurović, Saša and Glumac, Sofija and Pejić, Snežana and Todorović, Ana and Drakulić, Dunja and Stanković, Sanja and Jasnić, Nebojša and Dević, Jelena Ð. and Todorović, Zoran B.",
year = "2022",
abstract = "A dysregulated and overwhelming response to an infection accompanied by the exaggerated pro-inflammatory state and metabolism disturbance leads to the fatal outcome in sepsis. Previously we showed that meldonium, an anti-ischemic drug clinically used to treat myocardial and cerebral ischemia, strongly increases mortality in faecal-induced peritonitis (FIP) in rats. We postulated that the same mechanism that is responsible for the otherwise strong anti-inflammatory effects of meldonium could be the culprit of the increased mortality. In the present study, we applied the LPS-induced model of sepsis to explore the presence of any differences from and/or similarities to the FIP model. When it comes to energy production, despite some shared similarities, it is evident that LPS and FIP models of sepsis differ greatly. A different profile of sympathoadrenal activation may account for this observation, as it was lacking in the FIP model, whereas in the LPS model it was strong enough to overcome the effects of meldonium. Therefore, choosing the appropriate model of sepsis induction is of great importance, especially if energy homeostasis is the main focus of the study. Even when differences in the experimental design of the two models are acknowledged, the role of different patterns of energy production cannot be excluded. On that account, our results draw attention to the importance of uninterrupted energy production in sepsis but also call for much-needed revisions of the current recommendations for its treatment. © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.",
publisher = "MDPI",
journal = "International Journal of Molecular Sciences",
title = "The Effects of a Meldonium Pre-Treatment on the Course of the
LPS-Induced Sepsis in Rats",
volume = "23",
number = "4",
doi = "10.3390/ijms23042395"
}
Ðurašević, S., Ružičić, A., Lakić, I., Tosti, T., Ðurović, S., Glumac, S., Pejić, S., Todorović, A., Drakulić, D., Stanković, S., Jasnić, N., Dević, J. Ð.,& Todorović, Z. B.. (2022). The Effects of a Meldonium Pre-Treatment on the Course of the
LPS-Induced Sepsis in Rats. in International Journal of Molecular Sciences
MDPI., 23(4).
https://doi.org/10.3390/ijms23042395
Ðurašević S, Ružičić A, Lakić I, Tosti T, Ðurović S, Glumac S, Pejić S, Todorović A, Drakulić D, Stanković S, Jasnić N, Dević JÐ, Todorović ZB. The Effects of a Meldonium Pre-Treatment on the Course of the
LPS-Induced Sepsis in Rats. in International Journal of Molecular Sciences. 2022;23(4).
doi:10.3390/ijms23042395 .
Ðurašević, Siniša, Ružičić, Aleksandra, Lakić, Iva, Tosti, Tomislav, Ðurović, Saša, Glumac, Sofija, Pejić, Snežana, Todorović, Ana, Drakulić, Dunja, Stanković, Sanja, Jasnić, Nebojša, Dević, Jelena Ð., Todorović, Zoran B., "The Effects of a Meldonium Pre-Treatment on the Course of the
LPS-Induced Sepsis in Rats" in International Journal of Molecular Sciences, 23, no. 4 (2022),
https://doi.org/10.3390/ijms23042395 . .
5
5

Analysis of Apple Fruit (Malus × domestica Borkh.) Quality Attributes Obtained from Organic and Integrated Production Systems

Fotirić-Akšić, Milica M.; Dabić-Zagorac, Dragana; Gašić, Uroš M.; Tosti, Tomislav; Natić, Maja; Meland, Mekjell

(MDPI, 2022)

TY - JOUR
AU - Fotirić-Akšić, Milica M.
AU - Dabić-Zagorac, Dragana
AU - Gašić, Uroš M.
AU - Tosti, Tomislav
AU - Natić, Maja
AU - Meland, Mekjell
PY - 2022
UR - https://www.mdpi.com/2071-1050/14/9/5300
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5178
AB - The aim of this study was to compare total phenolic content (TPC), radical-scavenging activity (RSA), total anthocyanin content (TAC), sugar and polyphenolic profiles of two apple cultivars (‘Discovery’ and ‘Red Aroma Orelind’) from organic and integrated production systems in climatic conditions of Western Norway. Sixteen sugars and four sugar alcohols and 19 polyphenols were found in the peel, but less polyphenols were detected in the pulp. The peel of both apples and in both production systems had significantly higher TPC and RSA than the pulp. The peel from integrated apples had higher TPC than the peel from organic apples, while organic apples had higher TAC than the integrated. Sucrose and glucose levels were higher in organic apples; fructose was cultivar dependent while minor sugars were higher in integrated fruits. The most abundant polyphenolic compound in the peel of the tested cultivars was quercetin 3-O-galactoside, while chlorogenic acid was most abundant in the pulp. Regarding polyphenols, phloretin, phloridzin, protocatechuic acid, baicalein and naringenin were higher in organic apple, while quercetin 3-O-galactoside, kaempferol 3-O-glucoside, chlorogenic acid and syringic acid was higher in integrated fruits. In conclusion, organic ‘Discovery’ and integrated ‘Red Aroma Orelind’ had higher bioavailability of health related compounds from the peel and the pulp.
PB - MDPI
T2 - Sustainability
T2 - Sustainability
T1 - Analysis of Apple Fruit (Malus × domestica Borkh.) Quality Attributes Obtained from Organic and Integrated Production Systems
VL - 14
IS - 9
SP - 5300
DO - 10.3390/su14095300
ER - 
@article{
author = "Fotirić-Akšić, Milica M. and Dabić-Zagorac, Dragana and Gašić, Uroš M. and Tosti, Tomislav and Natić, Maja and Meland, Mekjell",
year = "2022",
abstract = "The aim of this study was to compare total phenolic content (TPC), radical-scavenging activity (RSA), total anthocyanin content (TAC), sugar and polyphenolic profiles of two apple cultivars (‘Discovery’ and ‘Red Aroma Orelind’) from organic and integrated production systems in climatic conditions of Western Norway. Sixteen sugars and four sugar alcohols and 19 polyphenols were found in the peel, but less polyphenols were detected in the pulp. The peel of both apples and in both production systems had significantly higher TPC and RSA than the pulp. The peel from integrated apples had higher TPC than the peel from organic apples, while organic apples had higher TAC than the integrated. Sucrose and glucose levels were higher in organic apples; fructose was cultivar dependent while minor sugars were higher in integrated fruits. The most abundant polyphenolic compound in the peel of the tested cultivars was quercetin 3-O-galactoside, while chlorogenic acid was most abundant in the pulp. Regarding polyphenols, phloretin, phloridzin, protocatechuic acid, baicalein and naringenin were higher in organic apple, while quercetin 3-O-galactoside, kaempferol 3-O-glucoside, chlorogenic acid and syringic acid was higher in integrated fruits. In conclusion, organic ‘Discovery’ and integrated ‘Red Aroma Orelind’ had higher bioavailability of health related compounds from the peel and the pulp.",
publisher = "MDPI",
journal = "Sustainability, Sustainability",
title = "Analysis of Apple Fruit (Malus × domestica Borkh.) Quality Attributes Obtained from Organic and Integrated Production Systems",
volume = "14",
number = "9",
pages = "5300",
doi = "10.3390/su14095300"
}
Fotirić-Akšić, M. M., Dabić-Zagorac, D., Gašić, U. M., Tosti, T., Natić, M.,& Meland, M.. (2022). Analysis of Apple Fruit (Malus × domestica Borkh.) Quality Attributes Obtained from Organic and Integrated Production Systems. in Sustainability
MDPI., 14(9), 5300.
https://doi.org/10.3390/su14095300
Fotirić-Akšić MM, Dabić-Zagorac D, Gašić UM, Tosti T, Natić M, Meland M. Analysis of Apple Fruit (Malus × domestica Borkh.) Quality Attributes Obtained from Organic and Integrated Production Systems. in Sustainability. 2022;14(9):5300.
doi:10.3390/su14095300 .
Fotirić-Akšić, Milica M., Dabić-Zagorac, Dragana, Gašić, Uroš M., Tosti, Tomislav, Natić, Maja, Meland, Mekjell, "Analysis of Apple Fruit (Malus × domestica Borkh.) Quality Attributes Obtained from Organic and Integrated Production Systems" in Sustainability, 14, no. 9 (2022):5300,
https://doi.org/10.3390/su14095300 . .
1
10
2
11

Reconstruction of palaeoenvironment and ancient human activities at Obrovac-type settlements (Serbia) using a geochemical approach

Veselinović, Gorica; Tripković, Boban; Antić, Nevena; Šajnović, Aleksandra; Kašanin-Grubin, Milica; Tosti, Tomislav; Penezić, Kristina

(Elsevier, 2022)

TY - JOUR
AU - Veselinović, Gorica
AU - Tripković, Boban
AU - Antić, Nevena
AU - Šajnović, Aleksandra
AU - Kašanin-Grubin, Milica
AU - Tosti, Tomislav
AU - Penezić, Kristina
PY - 2022
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5321
AB - This study aims to determine the palaeoenvironmental characteristics and activity patterns of Obrovac-type archaeological sites in Western Serbia, dated to the Late Neolithic/Early Eneolithic period, ∼5th millennium BC. These mound-like sites, enclosed by a wide ditch, that are not known in other parts of the central Balkan area, have long intrigued archaeologists investigating their origin and function over the last few decades.In this study, for the first time, organic-geochemical analysis of paleosol samples from the Obrovac-type sites was applied with the aim of palaeoenvironmental reconstruction. Additionally, organic carbon content and anion analysis of 58 subsoil samples from these settlements were performed to determine the use of space and activity zones.The analysis of biomarkers from selected sites suggests significant plant biodiversity in the Mačva region during the Late Neolithic/Early Eneolithic. Distribution of n-alkanes with the maximum at n-C25 and predominance of C30 hop-22(29)-ene among hopanoids in samples from Obrovac type-sites indisputably indicates that macrophytes are a dominant source of organic matter, implying a marshy and floodplain depositional environment. On the other side, a strong signal of long-chain n-alkanes indicates the input of terrestrial plants into the precursor biomass, confirming that this environment was habitable for the first settlers in this region. Anion-based analysis delineates certain activity zones, demonstrating that Obrovac type-sites manifest rather complex spatial behavior despite their relatively small size and available space.
PB - Elsevier
T2 - Quaternary International
T2 - Quaternary International
T1 - Reconstruction of palaeoenvironment and ancient human activities at Obrovac-type settlements (Serbia) using a geochemical approach
VL - 610
SP - 122
EP - 132
DO - 10.1016/j.quaint.2021.09.001
ER - 
@article{
author = "Veselinović, Gorica and Tripković, Boban and Antić, Nevena and Šajnović, Aleksandra and Kašanin-Grubin, Milica and Tosti, Tomislav and Penezić, Kristina",
year = "2022",
abstract = "This study aims to determine the palaeoenvironmental characteristics and activity patterns of Obrovac-type archaeological sites in Western Serbia, dated to the Late Neolithic/Early Eneolithic period, ∼5th millennium BC. These mound-like sites, enclosed by a wide ditch, that are not known in other parts of the central Balkan area, have long intrigued archaeologists investigating their origin and function over the last few decades.In this study, for the first time, organic-geochemical analysis of paleosol samples from the Obrovac-type sites was applied with the aim of palaeoenvironmental reconstruction. Additionally, organic carbon content and anion analysis of 58 subsoil samples from these settlements were performed to determine the use of space and activity zones.The analysis of biomarkers from selected sites suggests significant plant biodiversity in the Mačva region during the Late Neolithic/Early Eneolithic. Distribution of n-alkanes with the maximum at n-C25 and predominance of C30 hop-22(29)-ene among hopanoids in samples from Obrovac type-sites indisputably indicates that macrophytes are a dominant source of organic matter, implying a marshy and floodplain depositional environment. On the other side, a strong signal of long-chain n-alkanes indicates the input of terrestrial plants into the precursor biomass, confirming that this environment was habitable for the first settlers in this region. Anion-based analysis delineates certain activity zones, demonstrating that Obrovac type-sites manifest rather complex spatial behavior despite their relatively small size and available space.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Quaternary International, Quaternary International",
title = "Reconstruction of palaeoenvironment and ancient human activities at Obrovac-type settlements (Serbia) using a geochemical approach",
volume = "610",
pages = "122-132",
doi = "10.1016/j.quaint.2021.09.001"
}
Veselinović, G., Tripković, B., Antić, N., Šajnović, A., Kašanin-Grubin, M., Tosti, T.,& Penezić, K.. (2022). Reconstruction of palaeoenvironment and ancient human activities at Obrovac-type settlements (Serbia) using a geochemical approach. in Quaternary International
Elsevier., 610, 122-132.
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.09.001
Veselinović G, Tripković B, Antić N, Šajnović A, Kašanin-Grubin M, Tosti T, Penezić K. Reconstruction of palaeoenvironment and ancient human activities at Obrovac-type settlements (Serbia) using a geochemical approach. in Quaternary International. 2022;610:122-132.
doi:10.1016/j.quaint.2021.09.001 .
Veselinović, Gorica, Tripković, Boban, Antić, Nevena, Šajnović, Aleksandra, Kašanin-Grubin, Milica, Tosti, Tomislav, Penezić, Kristina, "Reconstruction of palaeoenvironment and ancient human activities at Obrovac-type settlements (Serbia) using a geochemical approach" in Quaternary International, 610 (2022):122-132,
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.09.001 . .
1
1
1

The Influences of Climatic and Lithological Factors on Weathering of Sediments in Humid Badland Areas

Xie, Chunxia; Antić, Nevena; Nadal-Romero, Estela; Yan, Luobin; Tosti, Tomislav; Đogo-Mračević, Svetlana; Tu, Xinjun; Kašanin-Grubin, Milica

(Frontiers Media S.A., 2022)

TY - JOUR
AU - Xie, Chunxia
AU - Antić, Nevena
AU - Nadal-Romero, Estela
AU - Yan, Luobin
AU - Tosti, Tomislav
AU - Đogo-Mračević, Svetlana
AU - Tu, Xinjun
AU - Kašanin-Grubin, Milica
PY - 2022
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5510
AB - Climate variables including temperature, rainfall intensity, rainfall acidity, and lithological properties are among the most important factors affecting rock weathering. However, the relative contribution of these four factors on rock weathering, especially on chemical weathering, is still unclear. In this study, we carried out a series of weathering-leaching rainfall simulations on four types of badland sediments under controlled conditions of two levels of temperature, rainfall intensity, and rainfall acidity based on the real field data from representative weather scenarios. The main objectives are 1) to explore the progressive change of sample surface and leachate characteristics and 2) to reveal the independent effects of temperature, rainfall intensity, rainfall acidity, and lithology and their relative contribution as well, on both mechanical and chemical weathering. Qualitative analysis on crack development and fragmentation of sample surface and quantitative analysis on the leachate volume, pH, electrical conductivity, and total cation and anion releases of sample leachate together demonstrated that for the investigated sediments, under the conditions of temperature, intensity, and acidity of rain that can be achieved in nature, high drying temperature obviously increases mechanical disintegration by promoting the rate and magnitude of moisture variations (wetting–drying alterations), while high rainfall intensity and acid rain have no obvious effect. Impact and importance of the drying process caused by high temperature between wetting events need more attention, rather than high rainfall intensity. Low temperature, high rainfall intensity, and acid rain contributing more hydrogen ions required for cation exchanges, rock type with more soluble minerals, all promote chemical weathering, and the influence of climatic and lithological factors on chemical weathering decreases in the following order: mineral composition> rainfall intensity > temperature > rainfall acidity. Climatic variations on temperature can modify weathering processes and in that way conditioned hydro-geomorphological processes in badland areas. Such changes should be considered for direct and indirect implications on badland dynamics.
PB - Frontiers Media S.A.
T2 - Frontiers in Earth Science
T1 - The Influences of Climatic and Lithological Factors on Weathering of Sediments in Humid Badland Areas
VL - 10
DO - 10.3389/feart.2022.900314
ER - 
@article{
author = "Xie, Chunxia and Antić, Nevena and Nadal-Romero, Estela and Yan, Luobin and Tosti, Tomislav and Đogo-Mračević, Svetlana and Tu, Xinjun and Kašanin-Grubin, Milica",
year = "2022",
abstract = "Climate variables including temperature, rainfall intensity, rainfall acidity, and lithological properties are among the most important factors affecting rock weathering. However, the relative contribution of these four factors on rock weathering, especially on chemical weathering, is still unclear. In this study, we carried out a series of weathering-leaching rainfall simulations on four types of badland sediments under controlled conditions of two levels of temperature, rainfall intensity, and rainfall acidity based on the real field data from representative weather scenarios. The main objectives are 1) to explore the progressive change of sample surface and leachate characteristics and 2) to reveal the independent effects of temperature, rainfall intensity, rainfall acidity, and lithology and their relative contribution as well, on both mechanical and chemical weathering. Qualitative analysis on crack development and fragmentation of sample surface and quantitative analysis on the leachate volume, pH, electrical conductivity, and total cation and anion releases of sample leachate together demonstrated that for the investigated sediments, under the conditions of temperature, intensity, and acidity of rain that can be achieved in nature, high drying temperature obviously increases mechanical disintegration by promoting the rate and magnitude of moisture variations (wetting–drying alterations), while high rainfall intensity and acid rain have no obvious effect. Impact and importance of the drying process caused by high temperature between wetting events need more attention, rather than high rainfall intensity. Low temperature, high rainfall intensity, and acid rain contributing more hydrogen ions required for cation exchanges, rock type with more soluble minerals, all promote chemical weathering, and the influence of climatic and lithological factors on chemical weathering decreases in the following order: mineral composition> rainfall intensity > temperature > rainfall acidity. Climatic variations on temperature can modify weathering processes and in that way conditioned hydro-geomorphological processes in badland areas. Such changes should be considered for direct and indirect implications on badland dynamics.",
publisher = "Frontiers Media S.A.",
journal = "Frontiers in Earth Science",
title = "The Influences of Climatic and Lithological Factors on Weathering of Sediments in Humid Badland Areas",
volume = "10",
doi = "10.3389/feart.2022.900314"
}
Xie, C., Antić, N., Nadal-Romero, E., Yan, L., Tosti, T., Đogo-Mračević, S., Tu, X.,& Kašanin-Grubin, M.. (2022). The Influences of Climatic and Lithological Factors on Weathering of Sediments in Humid Badland Areas. in Frontiers in Earth Science
Frontiers Media S.A.., 10.
https://doi.org/10.3389/feart.2022.900314
Xie C, Antić N, Nadal-Romero E, Yan L, Tosti T, Đogo-Mračević S, Tu X, Kašanin-Grubin M. The Influences of Climatic and Lithological Factors on Weathering of Sediments in Humid Badland Areas. in Frontiers in Earth Science. 2022;10.
doi:10.3389/feart.2022.900314 .
Xie, Chunxia, Antić, Nevena, Nadal-Romero, Estela, Yan, Luobin, Tosti, Tomislav, Đogo-Mračević, Svetlana, Tu, Xinjun, Kašanin-Grubin, Milica, "The Influences of Climatic and Lithological Factors on Weathering of Sediments in Humid Badland Areas" in Frontiers in Earth Science, 10 (2022),
https://doi.org/10.3389/feart.2022.900314 . .
1
2
2

Surface functional groups and degree of carbonization of selected chars from different processes and feedstock

Ilić, Marija; Haegel, Franz-Hubert; Lolić, Aleksandar; Nedić, Zoran; Tosti, Tomislav; Ignjatović, Ivana Sredović; Sredović Ignjatović, Ivana; Linden, Andreas; Jablonowski, Nicolai D.; Hartmann, Heinrich

(Public Library of Science, 2022)

TY - JOUR
AU - Ilić, Marija
AU - Haegel, Franz-Hubert
AU - Lolić, Aleksandar
AU - Nedić, Zoran
AU - Tosti, Tomislav
AU - Ignjatović, Ivana Sredović
AU - Sredović Ignjatović, Ivana
AU - Linden, Andreas
AU - Jablonowski, Nicolai D.
AU - Hartmann, Heinrich
PY - 2022
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/5679
AB - The knowledge of the structural and chemical properties of biochars is decisive for their application as technical products. For this reason, methods for the characterization of biochars that are generally applicable and allow quality control are highly desired. Several methods that have shown potential in other studies were used to investigate two activated carbons and seven biochars from different processes and feedstock. The chars were chosen to cover a wide range of chemical composition and structural properties as a hardness test for the analytical methods used in this study. Specific problems connected with the pretreatment of samples and drawbacks of some methods for some types of chars could be identified in an integrated consideration of the results from different methods. None of the spectroscopic methods was found to be suitable for the quality control of all types of chars. The most valuable results were obtained by chemical analysis that, however, required the complete determination of the main elements, including that of oxygen, and of inorganic components for adequate results. The combination of X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and FT-IR spectroscopy allows a rough characterization of surface functional groups, but cannot discriminate aliphatic and aromatic OH groups. FT-IR might be a suitable method for the quality control of biochars made at lower temperature. The results of Raman spectroscopy did not well correlate with the amount of sp2 hybridized carbon determined by XPS. A better correlation of XPS data was found with the electrical polarization determined by the method of spectral induced polarization that was used for the first time in conjunction with extensive analytical characterization.
PB - Public Library of Science
T2 - PLoS ONE
T1 - Surface functional groups and degree of carbonization of selected chars from different processes and feedstock
VL - 17
IS - 11
SP - e0277365
DO - 10.1371/journal.pone.0277365
ER - 
@article{
author = "Ilić, Marija and Haegel, Franz-Hubert and Lolić, Aleksandar and Nedić, Zoran and Tosti, Tomislav and Ignjatović, Ivana Sredović and Sredović Ignjatović, Ivana and Linden, Andreas and Jablonowski, Nicolai D. and Hartmann, Heinrich",
year = "2022",
abstract = "The knowledge of the structural and chemical properties of biochars is decisive for their application as technical products. For this reason, methods for the characterization of biochars that are generally applicable and allow quality control are highly desired. Several methods that have shown potential in other studies were used to investigate two activated carbons and seven biochars from different processes and feedstock. The chars were chosen to cover a wide range of chemical composition and structural properties as a hardness test for the analytical methods used in this study. Specific problems connected with the pretreatment of samples and drawbacks of some methods for some types of chars could be identified in an integrated consideration of the results from different methods. None of the spectroscopic methods was found to be suitable for the quality control of all types of chars. The most valuable results were obtained by chemical analysis that, however, required the complete determination of the main elements, including that of oxygen, and of inorganic components for adequate results. The combination of X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and FT-IR spectroscopy allows a rough characterization of surface functional groups, but cannot discriminate aliphatic and aromatic OH groups. FT-IR might be a suitable method for the quality control of biochars made at lower temperature. The results of Raman spectroscopy did not well correlate with the amount of sp2 hybridized carbon determined by XPS. A better correlation of XPS data was found with the electrical polarization determined by the method of spectral induced polarization that was used for the first time in conjunction with extensive analytical characterization.",
publisher = "Public Library of Science",
journal = "PLoS ONE",
title = "Surface functional groups and degree of carbonization of selected chars from different processes and feedstock",
volume = "17",
number = "11",
pages = "e0277365",
doi = "10.1371/journal.pone.0277365"
}
Ilić, M., Haegel, F., Lolić, A., Nedić, Z., Tosti, T., Ignjatović, I. S., Sredović Ignjatović, I., Linden, A., Jablonowski, N. D.,& Hartmann, H.. (2022). Surface functional groups and degree of carbonization of selected chars from different processes and feedstock. in PLoS ONE
Public Library of Science., 17(11), e0277365.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277365
Ilić M, Haegel F, Lolić A, Nedić Z, Tosti T, Ignjatović IS, Sredović Ignjatović I, Linden A, Jablonowski ND, Hartmann H. Surface functional groups and degree of carbonization of selected chars from different processes and feedstock. in PLoS ONE. 2022;17(11):e0277365.
doi:10.1371/journal.pone.0277365 .
Ilić, Marija, Haegel, Franz-Hubert, Lolić, Aleksandar, Nedić, Zoran, Tosti, Tomislav, Ignjatović, Ivana Sredović, Sredović Ignjatović, Ivana, Linden, Andreas, Jablonowski, Nicolai D., Hartmann, Heinrich, "Surface functional groups and degree of carbonization of selected chars from different processes and feedstock" in PLoS ONE, 17, no. 11 (2022):e0277365,
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277365 . .
2
1

Rosemary essential oils as a promising source of bioactive compounds: Chemical composition, thermal properties, biological activity, and gastronomical perspectives

Micić, Darko M.; Ðurović, Saša; Riabov, Pavel; Tomić, Ana; Šovljanski, Olja; Filip, Snežana; Tosti, Tomislav; Dojčinović, Biljana P.; Božović, Rade; Jovanović, Dušan; Blagojević, Stevan

(MDPI, 2021)

TY - JOUR
AU - Micić, Darko M.
AU - Ðurović, Saša
AU - Riabov, Pavel
AU - Tomić, Ana
AU - Šovljanski, Olja
AU - Filip, Snežana
AU - Tosti, Tomislav
AU - Dojčinović, Biljana P.
AU - Božović, Rade
AU - Jovanović, Dušan
AU - Blagojević, Stevan
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4792
AB - Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) is a plant worldwide cultivated mainly for essential oils, extracts, and as a spice. Up-to-date results showed diversity in composition of the essential oils, which may influence their quality, biological activity, and thermal properties. Therefore, the aim of this study was to investigate the chemical composition, antimicrobial activity, and thermal properties of the rosemary essential oils originating from Serbia and Russia. Additionally, oils were added to the sunflower oils in order to investigate possible antioxidant activity during the frying. Investigation of the chemical profile marked α-pinene, eucalyptol, and camphor as the most abundant compounds in both oils. However, overall composition influenced in such manner that Russian oil showed significantly higher antimicrobial activity, while Serbian oil proved to be better antioxidant agent in case of frying of sunflower oil. This would significantly influence possible application of the oils, which could be used as an antioxidant agent for extension of the food shelf life, or antimicrobial agent for protection against different microbial strains.
PB - MDPI
T2 - Foods
T1 - Rosemary essential oils as a promising source of bioactive compounds: Chemical composition, thermal properties, biological activity, and gastronomical perspectives
VL - 10
IS - 11
SP - 2734
DO - 10.3390/foods10112734
ER - 
@article{
author = "Micić, Darko M. and Ðurović, Saša and Riabov, Pavel and Tomić, Ana and Šovljanski, Olja and Filip, Snežana and Tosti, Tomislav and Dojčinović, Biljana P. and Božović, Rade and Jovanović, Dušan and Blagojević, Stevan",
year = "2021",
abstract = "Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) is a plant worldwide cultivated mainly for essential oils, extracts, and as a spice. Up-to-date results showed diversity in composition of the essential oils, which may influence their quality, biological activity, and thermal properties. Therefore, the aim of this study was to investigate the chemical composition, antimicrobial activity, and thermal properties of the rosemary essential oils originating from Serbia and Russia. Additionally, oils were added to the sunflower oils in order to investigate possible antioxidant activity during the frying. Investigation of the chemical profile marked α-pinene, eucalyptol, and camphor as the most abundant compounds in both oils. However, overall composition influenced in such manner that Russian oil showed significantly higher antimicrobial activity, while Serbian oil proved to be better antioxidant agent in case of frying of sunflower oil. This would significantly influence possible application of the oils, which could be used as an antioxidant agent for extension of the food shelf life, or antimicrobial agent for protection against different microbial strains.",
publisher = "MDPI",
journal = "Foods",
title = "Rosemary essential oils as a promising source of bioactive compounds: Chemical composition, thermal properties, biological activity, and gastronomical perspectives",
volume = "10",
number = "11",
pages = "2734",
doi = "10.3390/foods10112734"
}
Micić, D. M., Ðurović, S., Riabov, P., Tomić, A., Šovljanski, O., Filip, S., Tosti, T., Dojčinović, B. P., Božović, R., Jovanović, D.,& Blagojević, S.. (2021). Rosemary essential oils as a promising source of bioactive compounds: Chemical composition, thermal properties, biological activity, and gastronomical perspectives. in Foods
MDPI., 10(11), 2734.
https://doi.org/10.3390/foods10112734
Micić DM, Ðurović S, Riabov P, Tomić A, Šovljanski O, Filip S, Tosti T, Dojčinović BP, Božović R, Jovanović D, Blagojević S. Rosemary essential oils as a promising source of bioactive compounds: Chemical composition, thermal properties, biological activity, and gastronomical perspectives. in Foods. 2021;10(11):2734.
doi:10.3390/foods10112734 .
Micić, Darko M., Ðurović, Saša, Riabov, Pavel, Tomić, Ana, Šovljanski, Olja, Filip, Snežana, Tosti, Tomislav, Dojčinović, Biljana P., Božović, Rade, Jovanović, Dušan, Blagojević, Stevan, "Rosemary essential oils as a promising source of bioactive compounds: Chemical composition, thermal properties, biological activity, and gastronomical perspectives" in Foods, 10, no. 11 (2021):2734,
https://doi.org/10.3390/foods10112734 . .
2
23
1
22

Supplementary data for the article: Micić, D.; Đurović, S.; Riabov, P.; Tomić, A.; Šovljanski, O.; Filip, S.; Tosti, T.; Dojčinović, B.; Božović, R.; Jovanović, D.; Blagojević, S. Rosemary Essential Oils as a Promising Source of Bioactive Compounds: Chemical Composition, Thermal Properties, Biological Activity, and Gastronomical Perspectives. Foods 2021, 10 (11), 2734. https://doi.org/10.3390/foods10112734.

Micić, Darko M.; Ðurović, Saša; Riabov, Pavel; Tomić, Ana; Šovljanski, Olja; Filip, Snežana; Tosti, Tomislav; Dojčinović, Biljana P.; Božović, Rade; Jovanović, Dušan; Blagojević, Stevan

(MDPI, 2021)

TY - DATA
AU - Micić, Darko M.
AU - Ðurović, Saša
AU - Riabov, Pavel
AU - Tomić, Ana
AU - Šovljanski, Olja
AU - Filip, Snežana
AU - Tosti, Tomislav
AU - Dojčinović, Biljana P.
AU - Božović, Rade
AU - Jovanović, Dušan
AU - Blagojević, Stevan
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4793
PB - MDPI
T2 - Foods
T1 - Supplementary data for the article: Micić, D.; Đurović, S.; Riabov, P.; Tomić, A.; Šovljanski, O.; Filip, S.; Tosti, T.; Dojčinović, B.; Božović, R.; Jovanović, D.; Blagojević, S. Rosemary Essential Oils as a Promising Source of Bioactive Compounds: Chemical Composition, Thermal Properties, Biological Activity, and Gastronomical Perspectives. Foods 2021, 10 (11), 2734. https://doi.org/10.3390/foods10112734.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4793
ER - 
@misc{
author = "Micić, Darko M. and Ðurović, Saša and Riabov, Pavel and Tomić, Ana and Šovljanski, Olja and Filip, Snežana and Tosti, Tomislav and Dojčinović, Biljana P. and Božović, Rade and Jovanović, Dušan and Blagojević, Stevan",
year = "2021",
publisher = "MDPI",
journal = "Foods",
title = "Supplementary data for the article: Micić, D.; Đurović, S.; Riabov, P.; Tomić, A.; Šovljanski, O.; Filip, S.; Tosti, T.; Dojčinović, B.; Božović, R.; Jovanović, D.; Blagojević, S. Rosemary Essential Oils as a Promising Source of Bioactive Compounds: Chemical Composition, Thermal Properties, Biological Activity, and Gastronomical Perspectives. Foods 2021, 10 (11), 2734. https://doi.org/10.3390/foods10112734.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4793"
}
Micić, D. M., Ðurović, S., Riabov, P., Tomić, A., Šovljanski, O., Filip, S., Tosti, T., Dojčinović, B. P., Božović, R., Jovanović, D.,& Blagojević, S.. (2021). Supplementary data for the article: Micić, D.; Đurović, S.; Riabov, P.; Tomić, A.; Šovljanski, O.; Filip, S.; Tosti, T.; Dojčinović, B.; Božović, R.; Jovanović, D.; Blagojević, S. Rosemary Essential Oils as a Promising Source of Bioactive Compounds: Chemical Composition, Thermal Properties, Biological Activity, and Gastronomical Perspectives. Foods 2021, 10 (11), 2734. https://doi.org/10.3390/foods10112734.. in Foods
MDPI..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4793
Micić DM, Ðurović S, Riabov P, Tomić A, Šovljanski O, Filip S, Tosti T, Dojčinović BP, Božović R, Jovanović D, Blagojević S. Supplementary data for the article: Micić, D.; Đurović, S.; Riabov, P.; Tomić, A.; Šovljanski, O.; Filip, S.; Tosti, T.; Dojčinović, B.; Božović, R.; Jovanović, D.; Blagojević, S. Rosemary Essential Oils as a Promising Source of Bioactive Compounds: Chemical Composition, Thermal Properties, Biological Activity, and Gastronomical Perspectives. Foods 2021, 10 (11), 2734. https://doi.org/10.3390/foods10112734.. in Foods. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4793 .
Micić, Darko M., Ðurović, Saša, Riabov, Pavel, Tomić, Ana, Šovljanski, Olja, Filip, Snežana, Tosti, Tomislav, Dojčinović, Biljana P., Božović, Rade, Jovanović, Dušan, Blagojević, Stevan, "Supplementary data for the article: Micić, D.; Đurović, S.; Riabov, P.; Tomić, A.; Šovljanski, O.; Filip, S.; Tosti, T.; Dojčinović, B.; Božović, R.; Jovanović, D.; Blagojević, S. Rosemary Essential Oils as a Promising Source of Bioactive Compounds: Chemical Composition, Thermal Properties, Biological Activity, and Gastronomical Perspectives. Foods 2021, 10 (11), 2734. https://doi.org/10.3390/foods10112734." in Foods (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4793 .

Lipids and Antiplatelet Therapy: Important Considerations and Future Perspectives

Đukanović, Nina; Obradović, Slobodan; Zdravković, Marija; Đurašević, Siniša; Stojković, Maja; Jasnić, Nebojša; Đorđević, Jelena; Todorović, Zoran B.; Tosti, Tomislav

(MDPI, 2021)

TY - JOUR
AU - Đukanović, Nina
AU - Obradović, Slobodan
AU - Zdravković, Marija
AU - Đurašević, Siniša
AU - Stojković, Maja
AU - Jasnić, Nebojša
AU - Đorđević, Jelena
AU - Todorović, Zoran B.
AU - Tosti, Tomislav
PY - 2021
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4361
AB - Lipids play an essential role in platelet functions. It is known that polyunsaturated fatty acids play a role in increasing platelet reactivity and that the prothrombotic phenotype plays a crucial role in the occurrence of major adverse cardiovascular events. The ongoing increase in cardiovascular diseases’ incidence emphasizes the importance of research linking lipids and platelet function. In particular, the rebound phenomenon that accompanies discontinuation of clopidogrel in patients receiving dual antiplatelet therapy has been associated with changes in the lipid profile. Our many years of research underline the importance of reduced HDL values for the risk of such a rebound effect and the occurrence of thromboembolic events. Lipids are otherwise a heterogeneous group of molecules, and their signaling molecules are not deposited but formed “on-demand” in the cell. On the other hand, exosomes transmit lipid signals between cells, and the profile of such changes can be monitored by lipidomics. Changes in the lipid profile are organ-specific and may indicate new drug action targets.
PB - MDPI
T2 - International Journal of Molecular Sciences
T1 - Lipids and Antiplatelet Therapy: Important Considerations and Future Perspectives
VL - 22
IS - 6
SP - 3180
DO - 10.3390/ijms22063180
ER - 
@article{
author = "Đukanović, Nina and Obradović, Slobodan and Zdravković, Marija and Đurašević, Siniša and Stojković, Maja and Jasnić, Nebojša and Đorđević, Jelena and Todorović, Zoran B. and Tosti, Tomislav",
year = "2021",
abstract = "Lipids play an essential role in platelet functions. It is known that polyunsaturated fatty acids play a role in increasing platelet reactivity and that the prothrombotic phenotype plays a crucial role in the occurrence of major adverse cardiovascular events. The ongoing increase in cardiovascular diseases’ incidence emphasizes the importance of research linking lipids and platelet function. In particular, the rebound phenomenon that accompanies discontinuation of clopidogrel in patients receiving dual antiplatelet therapy has been associated with changes in the lipid profile. Our many years of research underline the importance of reduced HDL values for the risk of such a rebound effect and the occurrence of thromboembolic events. Lipids are otherwise a heterogeneous group of molecules, and their signaling molecules are not deposited but formed “on-demand” in the cell. On the other hand, exosomes transmit lipid signals between cells, and the profile of such changes can be monitored by lipidomics. Changes in the lipid profile are organ-specific and may indicate new drug action targets.",
publisher = "MDPI",
journal = "International Journal of Molecular Sciences",
title = "Lipids and Antiplatelet Therapy: Important Considerations and Future Perspectives",
volume = "22",
number = "6",
pages = "3180",
doi = "10.3390/ijms22063180"
}
Đukanović, N., Obradović, S., Zdravković, M., Đurašević, S., Stojković, M., Jasnić, N., Đorđević, J., Todorović, Z. B.,& Tosti, T.. (2021). Lipids and Antiplatelet Therapy: Important Considerations and Future Perspectives. in International Journal of Molecular Sciences
MDPI., 22(6), 3180.
https://doi.org/10.3390/ijms22063180
Đukanović N, Obradović S, Zdravković M, Đurašević S, Stojković M, Jasnić N, Đorđević J, Todorović ZB, Tosti T. Lipids and Antiplatelet Therapy: Important Considerations and Future Perspectives. in International Journal of Molecular Sciences. 2021;22(6):3180.
doi:10.3390/ijms22063180 .
Đukanović, Nina, Obradović, Slobodan, Zdravković, Marija, Đurašević, Siniša, Stojković, Maja, Jasnić, Nebojša, Đorđević, Jelena, Todorović, Zoran B., Tosti, Tomislav, "Lipids and Antiplatelet Therapy: Important Considerations and Future Perspectives" in International Journal of Molecular Sciences, 22, no. 6 (2021):3180,
https://doi.org/10.3390/ijms22063180 . .
4
7
2
6

The effects of meldonium on the acute ischemia/reperfusion liver injury in rats

Đurašević, Siniša; Stojković, Maja; Sopta, Jelena; Pavlović, Slađan Z.; Borković-Mitić, Slavica S.; Ivanović, Anđelija; Jasnić, Nebojša; Tosti, Tomislav; Đurović, Saša; Đorđević, Jelena; Todorović, Zoran B.

(Springer Nature, 2021)

TY - JOUR
AU - Đurašević, Siniša
AU - Stojković, Maja
AU - Sopta, Jelena
AU - Pavlović, Slađan Z.
AU - Borković-Mitić, Slavica S.
AU - Ivanović, Anđelija
AU - Jasnić, Nebojša
AU - Tosti, Tomislav
AU - Đurović, Saša
AU - Đorđević, Jelena
AU - Todorović, Zoran B.
PY - 2021
UR - https://www.nature.com/articles/s41598-020-80011-y
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4458
AB - Acute ischemia/reperfusion (I/R) liver injury is a clinical condition challenging to treat. Meldonium is an anti-ischemic agent that shifts energy production from fatty acid oxidation to less oxygen-consuming glycolysis. Thus, we investigated the effects of a 4-week meldonium pre-treatment (300 mg/kg b.m./day) on the acute I/R liver injury in Wistar strain male rats. Our results showed that meldonium ameliorates I/R-induced liver inflammation and injury, as confirmed by liver histology, and by attenuation of serum alanine- and aspartate aminotransferase activity, serum and liver high mobility group box 1 protein expression, and liver expression of Bax/Bcl2, haptoglobin, and the phosphorylated nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells. Through the increased hepatic activation of the nuclear factor erythroid 2-related factor 2, meldonium improves the antioxidative defence in the liver of animals subjected to I/R, as proved by an increase in serum and liver ascorbic/dehydroascorbic acid ratio, hepatic haem oxygenase 1 expression, glutathione and free thiol groups content, and hepatic copper-zinc superoxide dismutase, manganese superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, and glutathione reductase activity. Based on our results, it can be concluded that meldonium represent a protective agent against I/R-induced liver injury, with a clinical significance in surgical procedures.
PB - Springer Nature
T2 - Scientific Reports
T2 - Scientific ReportsSci Rep
T1 - The effects of meldonium on the acute ischemia/reperfusion liver injury in rats
VL - 11
IS - 1
SP - 1305
DO - 10.1038/s41598-020-80011-y
ER - 
@article{
author = "Đurašević, Siniša and Stojković, Maja and Sopta, Jelena and Pavlović, Slađan Z. and Borković-Mitić, Slavica S. and Ivanović, Anđelija and Jasnić, Nebojša and Tosti, Tomislav and Đurović, Saša and Đorđević, Jelena and Todorović, Zoran B.",
year = "2021",
abstract = "Acute ischemia/reperfusion (I/R) liver injury is a clinical condition challenging to treat. Meldonium is an anti-ischemic agent that shifts energy production from fatty acid oxidation to less oxygen-consuming glycolysis. Thus, we investigated the effects of a 4-week meldonium pre-treatment (300 mg/kg b.m./day) on the acute I/R liver injury in Wistar strain male rats. Our results showed that meldonium ameliorates I/R-induced liver inflammation and injury, as confirmed by liver histology, and by attenuation of serum alanine- and aspartate aminotransferase activity, serum and liver high mobility group box 1 protein expression, and liver expression of Bax/Bcl2, haptoglobin, and the phosphorylated nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells. Through the increased hepatic activation of the nuclear factor erythroid 2-related factor 2, meldonium improves the antioxidative defence in the liver of animals subjected to I/R, as proved by an increase in serum and liver ascorbic/dehydroascorbic acid ratio, hepatic haem oxygenase 1 expression, glutathione and free thiol groups content, and hepatic copper-zinc superoxide dismutase, manganese superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, and glutathione reductase activity. Based on our results, it can be concluded that meldonium represent a protective agent against I/R-induced liver injury, with a clinical significance in surgical procedures.",
publisher = "Springer Nature",
journal = "Scientific Reports, Scientific ReportsSci Rep",
title = "The effects of meldonium on the acute ischemia/reperfusion liver injury in rats",
volume = "11",
number = "1",
pages = "1305",
doi = "10.1038/s41598-020-80011-y"
}
Đurašević, S., Stojković, M., Sopta, J., Pavlović, S. Z., Borković-Mitić, S. S., Ivanović, A., Jasnić, N., Tosti, T., Đurović, S., Đorđević, J.,& Todorović, Z. B.. (2021). The effects of meldonium on the acute ischemia/reperfusion liver injury in rats. in Scientific Reports
Springer Nature., 11(1), 1305.
https://doi.org/10.1038/s41598-020-80011-y
Đurašević S, Stojković M, Sopta J, Pavlović SZ, Borković-Mitić SS, Ivanović A, Jasnić N, Tosti T, Đurović S, Đorđević J, Todorović ZB. The effects of meldonium on the acute ischemia/reperfusion liver injury in rats. in Scientific Reports. 2021;11(1):1305.
doi:10.1038/s41598-020-80011-y .
Đurašević, Siniša, Stojković, Maja, Sopta, Jelena, Pavlović, Slađan Z., Borković-Mitić, Slavica S., Ivanović, Anđelija, Jasnić, Nebojša, Tosti, Tomislav, Đurović, Saša, Đorđević, Jelena, Todorović, Zoran B., "The effects of meldonium on the acute ischemia/reperfusion liver injury in rats" in Scientific Reports, 11, no. 1 (2021):1305,
https://doi.org/10.1038/s41598-020-80011-y . .
1
10
5
11

Supplementary data for the article: Đurašević, S.; Stojković, M.; Sopta, J.; Pavlović, S.; Borković-Mitić, S.; Ivanović, A.; Jasnić, N.; Tosti, T.; Đurović, S.; Đorđević, J.; Todorović, Z. The Effects of Meldonium on the Acute Ischemia/Reperfusion Liver Injury in Rats. Sci Rep 2021, 11 (1), 1305. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80011-y.

Đurašević, Siniša; Stojković, Maja; Sopta, Jelena; Pavlović, Slađan Z.; Borković-Mitić, Slavica S.; Ivanović, Anđelija; Jasnić, Nebojša; Tosti, Tomislav; Đurović, Saša; Đorđević, Jelena; Todorović, Zoran B.

(Springer Nature, 2021)

TY - DATA
AU - Đurašević, Siniša
AU - Stojković, Maja
AU - Sopta, Jelena
AU - Pavlović, Slađan Z.
AU - Borković-Mitić, Slavica S.
AU - Ivanović, Anđelija
AU - Jasnić, Nebojša
AU - Tosti, Tomislav
AU - Đurović, Saša
AU - Đorđević, Jelena
AU - Todorović, Zoran B.
PY - 2021
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4459
PB - Springer Nature
T2 - Scientific Reports
T1 - Supplementary data for the article: Đurašević, S.; Stojković, M.; Sopta, J.; Pavlović, S.; Borković-Mitić, S.; Ivanović, A.; Jasnić, N.; Tosti, T.; Đurović, S.; Đorđević, J.; Todorović, Z. The Effects of Meldonium on the Acute Ischemia/Reperfusion Liver Injury in Rats. Sci Rep 2021, 11 (1), 1305. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80011-y.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4459
ER - 
@misc{
author = "Đurašević, Siniša and Stojković, Maja and Sopta, Jelena and Pavlović, Slađan Z. and Borković-Mitić, Slavica S. and Ivanović, Anđelija and Jasnić, Nebojša and Tosti, Tomislav and Đurović, Saša and Đorđević, Jelena and Todorović, Zoran B.",
year = "2021",
publisher = "Springer Nature",
journal = "Scientific Reports",
title = "Supplementary data for the article: Đurašević, S.; Stojković, M.; Sopta, J.; Pavlović, S.; Borković-Mitić, S.; Ivanović, A.; Jasnić, N.; Tosti, T.; Đurović, S.; Đorđević, J.; Todorović, Z. The Effects of Meldonium on the Acute Ischemia/Reperfusion Liver Injury in Rats. Sci Rep 2021, 11 (1), 1305. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80011-y.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4459"
}
Đurašević, S., Stojković, M., Sopta, J., Pavlović, S. Z., Borković-Mitić, S. S., Ivanović, A., Jasnić, N., Tosti, T., Đurović, S., Đorđević, J.,& Todorović, Z. B.. (2021). Supplementary data for the article: Đurašević, S.; Stojković, M.; Sopta, J.; Pavlović, S.; Borković-Mitić, S.; Ivanović, A.; Jasnić, N.; Tosti, T.; Đurović, S.; Đorđević, J.; Todorović, Z. The Effects of Meldonium on the Acute Ischemia/Reperfusion Liver Injury in Rats. Sci Rep 2021, 11 (1), 1305. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80011-y.. in Scientific Reports
Springer Nature..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4459
Đurašević S, Stojković M, Sopta J, Pavlović SZ, Borković-Mitić SS, Ivanović A, Jasnić N, Tosti T, Đurović S, Đorđević J, Todorović ZB. Supplementary data for the article: Đurašević, S.; Stojković, M.; Sopta, J.; Pavlović, S.; Borković-Mitić, S.; Ivanović, A.; Jasnić, N.; Tosti, T.; Đurović, S.; Đorđević, J.; Todorović, Z. The Effects of Meldonium on the Acute Ischemia/Reperfusion Liver Injury in Rats. Sci Rep 2021, 11 (1), 1305. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80011-y.. in Scientific Reports. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4459 .
Đurašević, Siniša, Stojković, Maja, Sopta, Jelena, Pavlović, Slađan Z., Borković-Mitić, Slavica S., Ivanović, Anđelija, Jasnić, Nebojša, Tosti, Tomislav, Đurović, Saša, Đorđević, Jelena, Todorović, Zoran B., "Supplementary data for the article: Đurašević, S.; Stojković, M.; Sopta, J.; Pavlović, S.; Borković-Mitić, S.; Ivanović, A.; Jasnić, N.; Tosti, T.; Đurović, S.; Đorđević, J.; Todorović, Z. The Effects of Meldonium on the Acute Ischemia/Reperfusion Liver Injury in Rats. Sci Rep 2021, 11 (1), 1305. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80011-y." in Scientific Reports (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4459 .

Lipidomics provides new insight into pathogenesis and therapeutic targets of the ischemia—reperfusion injury

Todorović, Zoran B.; Đurašević, Siniša; Stojković, Maja; Grigorov, Ilijana; Pavlović, Slađan Z.; Jasnić, Nebojša; Tosti, Tomislav; Macut Bjekić, Jelica; Thiemermann, Christoph; Đorđević, Jelena

(MDPI, 2021)

TY - JOUR
AU - Todorović, Zoran B.
AU - Đurašević, Siniša
AU - Stojković, Maja
AU - Grigorov, Ilijana
AU - Pavlović, Slađan Z.
AU - Jasnić, Nebojša
AU - Tosti, Tomislav
AU - Macut Bjekić, Jelica
AU - Thiemermann, Christoph
AU - Đorđević, Jelena
PY - 2021
UR - https://www.mdpi.com/1422-0067/22/6/2798
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4512
AB - Lipids play an essential role in both tissue protection and damage. Tissue ischemia creates anaerobic conditions in which enzyme inactivation occurs, and reperfusion can initiate oxidative stress that leads to harmful changes in membrane lipids, the formation of aldehydes, and chain damage until cell death. The critical event in such a series of harmful events in the cell is the unwanted accumulation of fatty acids that leads to lipotoxicity. Lipid analysis provides additional insight into the pathogenesis of ischemia/reperfusion (I/R) disorders and reveals new targets for drug action. The profile of changes in the composition of fatty acids in the cell, as well as the time course of these changes, indicate both the mechanism of damage and new therapeutic possibilities. A therapeutic approach to reperfusion lipotoxicity involves attenuation of fatty acids overload, i.e., their transport to adipose tissue and/or inhibition of the adverse effects of fatty acids on cell damage and death. The latter option involves using PPAR agonists and drugs that modulate the transport of fatty acids via carnitine into the interior of the mitochondria or the redirection of long-chain fatty acids to peroxisomes.
PB - MDPI
T2 - International Journal of Molecular Sciences
T2 - International Journal of Molecular Sciences
T1 - Lipidomics provides new insight into pathogenesis and therapeutic targets of the ischemia—reperfusion injury
VL - 22
IS - 6
SP - 2798
DO - 10.3390/ijms22062798
ER - 
@article{
author = "Todorović, Zoran B. and Đurašević, Siniša and Stojković, Maja and Grigorov, Ilijana and Pavlović, Slađan Z. and Jasnić, Nebojša and Tosti, Tomislav and Macut Bjekić, Jelica and Thiemermann, Christoph and Đorđević, Jelena",
year = "2021",
abstract = "Lipids play an essential role in both tissue protection and damage. Tissue ischemia creates anaerobic conditions in which enzyme inactivation occurs, and reperfusion can initiate oxidative stress that leads to harmful changes in membrane lipids, the formation of aldehydes, and chain damage until cell death. The critical event in such a series of harmful events in the cell is the unwanted accumulation of fatty acids that leads to lipotoxicity. Lipid analysis provides additional insight into the pathogenesis of ischemia/reperfusion (I/R) disorders and reveals new targets for drug action. The profile of changes in the composition of fatty acids in the cell, as well as the time course of these changes, indicate both the mechanism of damage and new therapeutic possibilities. A therapeutic approach to reperfusion lipotoxicity involves attenuation of fatty acids overload, i.e., their transport to adipose tissue and/or inhibition of the adverse effects of fatty acids on cell damage and death. The latter option involves using PPAR agonists and drugs that modulate the transport of fatty acids via carnitine into the interior of the mitochondria or the redirection of long-chain fatty acids to peroxisomes.",
publisher = "MDPI",
journal = "International Journal of Molecular Sciences, International Journal of Molecular Sciences",
title = "Lipidomics provides new insight into pathogenesis and therapeutic targets of the ischemia—reperfusion injury",
volume = "22",
number = "6",
pages = "2798",
doi = "10.3390/ijms22062798"
}
Todorović, Z. B., Đurašević, S., Stojković, M., Grigorov, I., Pavlović, S. Z., Jasnić, N., Tosti, T., Macut Bjekić, J., Thiemermann, C.,& Đorđević, J.. (2021). Lipidomics provides new insight into pathogenesis and therapeutic targets of the ischemia—reperfusion injury. in International Journal of Molecular Sciences
MDPI., 22(6), 2798.
https://doi.org/10.3390/ijms22062798
Todorović ZB, Đurašević S, Stojković M, Grigorov I, Pavlović SZ, Jasnić N, Tosti T, Macut Bjekić J, Thiemermann C, Đorđević J. Lipidomics provides new insight into pathogenesis and therapeutic targets of the ischemia—reperfusion injury. in International Journal of Molecular Sciences. 2021;22(6):2798.
doi:10.3390/ijms22062798 .
Todorović, Zoran B., Đurašević, Siniša, Stojković, Maja, Grigorov, Ilijana, Pavlović, Slađan Z., Jasnić, Nebojša, Tosti, Tomislav, Macut Bjekić, Jelica, Thiemermann, Christoph, Đorđević, Jelena, "Lipidomics provides new insight into pathogenesis and therapeutic targets of the ischemia—reperfusion injury" in International Journal of Molecular Sciences, 22, no. 6 (2021):2798,
https://doi.org/10.3390/ijms22062798 . .
8
1
7

Assessing the Fatty Acid, Carotenoid, and Tocopherol Compositions of Seeds from Apple Cultivars (Malus domestica Borkh.) Grown in Norway

Fotirić-Akšić, Milica M.; Lazarević, Kristina B.; Šegan, Sandra B.; Natić, Maja; Tosti, Tomislav; Ćirić, Ivanka; Meland, Mekjell

(MDPI, 2021)

TY - JOUR
AU - Fotirić-Akšić, Milica M.
AU - Lazarević, Kristina B.
AU - Šegan, Sandra B.
AU - Natić, Maja
AU - Tosti, Tomislav
AU - Ćirić, Ivanka
AU - Meland, Mekjell
PY - 2021
UR - https://www.mdpi.com/2304-8158/10/8/1956
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4660
AB - Apple production generates large amounts of apple pomace including seeds, leading to high transportation costs, public health hazards and undesirable odor. A new reuse strategy of this kind of waste could solve environmental issues and/or create unconventional sources of health beneficial products. In total, seeds from 75 apple cultivars grown in Norway (both domestic and international) have been analyzed for the first time for oil content and fatty acid profile together with tocopherols and carotenoids quantification in defatted seeds. Seeds from cultivar Håkonseple had the highest oil content (22.10%), with linoleic, oleic acid, and palmitic acid as the most abundant fatty acids. The levels of β-carotene and lycopene carotenoids and α-tocopherol were the highest in defatted seeds of the cultivar Sureple Grøn. Principal component analysis separated cultivars according to the total oil content. The Norwegian apple cultivars Håkonseple, Kviteple, Tolleivseple, Vinterrosenstrips, and Tokheimseple are recommended for obtaining vegetable oil due to their high oil contents, while cultivar Sureple Grøn can be separated due to its high levels of β-carotene, lycopene and total tocopherols.
PB - MDPI
T2 - Foods
T1 - Assessing the Fatty Acid, Carotenoid, and Tocopherol Compositions of Seeds from Apple Cultivars (Malus domestica Borkh.) Grown in Norway
VL - 10
IS - 8
SP - 1956
DO - 10.3390/foods10081956
ER - 
@article{
author = "Fotirić-Akšić, Milica M. and Lazarević, Kristina B. and Šegan, Sandra B. and Natić, Maja and Tosti, Tomislav and Ćirić, Ivanka and Meland, Mekjell",
year = "2021",
abstract = "Apple production generates large amounts of apple pomace including seeds, leading to high transportation costs, public health hazards and undesirable odor. A new reuse strategy of this kind of waste could solve environmental issues and/or create unconventional sources of health beneficial products. In total, seeds from 75 apple cultivars grown in Norway (both domestic and international) have been analyzed for the first time for oil content and fatty acid profile together with tocopherols and carotenoids quantification in defatted seeds. Seeds from cultivar Håkonseple had the highest oil content (22.10%), with linoleic, oleic acid, and palmitic acid as the most abundant fatty acids. The levels of β-carotene and lycopene carotenoids and α-tocopherol were the highest in defatted seeds of the cultivar Sureple Grøn. Principal component analysis separated cultivars according to the total oil content. The Norwegian apple cultivars Håkonseple, Kviteple, Tolleivseple, Vinterrosenstrips, and Tokheimseple are recommended for obtaining vegetable oil due to their high oil contents, while cultivar Sureple Grøn can be separated due to its high levels of β-carotene, lycopene and total tocopherols.",
publisher = "MDPI",
journal = "Foods",
title = "Assessing the Fatty Acid, Carotenoid, and Tocopherol Compositions of Seeds from Apple Cultivars (Malus domestica Borkh.) Grown in Norway",
volume = "10",
number = "8",
pages = "1956",
doi = "10.3390/foods10081956"
}
Fotirić-Akšić, M. M., Lazarević, K. B., Šegan, S. B., Natić, M., Tosti, T., Ćirić, I.,& Meland, M.. (2021). Assessing the Fatty Acid, Carotenoid, and Tocopherol Compositions of Seeds from Apple Cultivars (Malus domestica Borkh.) Grown in Norway. in Foods
MDPI., 10(8), 1956.
https://doi.org/10.3390/foods10081956
Fotirić-Akšić MM, Lazarević KB, Šegan SB, Natić M, Tosti T, Ćirić I, Meland M. Assessing the Fatty Acid, Carotenoid, and Tocopherol Compositions of Seeds from Apple Cultivars (Malus domestica Borkh.) Grown in Norway. in Foods. 2021;10(8):1956.
doi:10.3390/foods10081956 .
Fotirić-Akšić, Milica M., Lazarević, Kristina B., Šegan, Sandra B., Natić, Maja, Tosti, Tomislav, Ćirić, Ivanka, Meland, Mekjell, "Assessing the Fatty Acid, Carotenoid, and Tocopherol Compositions of Seeds from Apple Cultivars (Malus domestica Borkh.) Grown in Norway" in Foods, 10, no. 8 (2021):1956,
https://doi.org/10.3390/foods10081956 . .
9
9

Supplementary data for the article: Akšić, M. F.; Lazarević, K.; Šegan, S.; Natić, M.; Tosti, T.; Ćirić, I.; Meland, M. Assessing the Fatty Acid, Carotenoid, and Tocopherol Compositions of Seeds from Apple Cultivars (Malus Domestica Borkh.) Grown in Norway. Foods 2021, 10 (8), 1956. https://doi.org/10.3390/foods10081956.

Fotirić-Akšić, Milica M.; Lazarević, Kristina B.; Šegan, Sandra B.; Natić, Maja; Tosti, Tomislav; Ćirić, Ivanka; Meland, Mekjell

(MDPI, 2021)

TY - DATA
AU - Fotirić-Akšić, Milica M.
AU - Lazarević, Kristina B.
AU - Šegan, Sandra B.
AU - Natić, Maja
AU - Tosti, Tomislav
AU - Ćirić, Ivanka
AU - Meland, Mekjell
PY - 2021
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4661
PB - MDPI
T2 - Foods
T1 - Supplementary data for the article: Akšić, M. F.; Lazarević, K.; Šegan, S.; Natić, M.; Tosti, T.; Ćirić, I.; Meland, M. Assessing the Fatty Acid, Carotenoid, and Tocopherol Compositions of Seeds from Apple Cultivars (Malus Domestica Borkh.) Grown in Norway. Foods 2021, 10 (8), 1956. https://doi.org/10.3390/foods10081956.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4661
ER - 
@misc{
author = "Fotirić-Akšić, Milica M. and Lazarević, Kristina B. and Šegan, Sandra B. and Natić, Maja and Tosti, Tomislav and Ćirić, Ivanka and Meland, Mekjell",
year = "2021",
publisher = "MDPI",
journal = "Foods",
title = "Supplementary data for the article: Akšić, M. F.; Lazarević, K.; Šegan, S.; Natić, M.; Tosti, T.; Ćirić, I.; Meland, M. Assessing the Fatty Acid, Carotenoid, and Tocopherol Compositions of Seeds from Apple Cultivars (Malus Domestica Borkh.) Grown in Norway. Foods 2021, 10 (8), 1956. https://doi.org/10.3390/foods10081956.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4661"
}
Fotirić-Akšić, M. M., Lazarević, K. B., Šegan, S. B., Natić, M., Tosti, T., Ćirić, I.,& Meland, M.. (2021). Supplementary data for the article: Akšić, M. F.; Lazarević, K.; Šegan, S.; Natić, M.; Tosti, T.; Ćirić, I.; Meland, M. Assessing the Fatty Acid, Carotenoid, and Tocopherol Compositions of Seeds from Apple Cultivars (Malus Domestica Borkh.) Grown in Norway. Foods 2021, 10 (8), 1956. https://doi.org/10.3390/foods10081956.. in Foods
MDPI..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4661
Fotirić-Akšić MM, Lazarević KB, Šegan SB, Natić M, Tosti T, Ćirić I, Meland M. Supplementary data for the article: Akšić, M. F.; Lazarević, K.; Šegan, S.; Natić, M.; Tosti, T.; Ćirić, I.; Meland, M. Assessing the Fatty Acid, Carotenoid, and Tocopherol Compositions of Seeds from Apple Cultivars (Malus Domestica Borkh.) Grown in Norway. Foods 2021, 10 (8), 1956. https://doi.org/10.3390/foods10081956.. in Foods. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4661 .
Fotirić-Akšić, Milica M., Lazarević, Kristina B., Šegan, Sandra B., Natić, Maja, Tosti, Tomislav, Ćirić, Ivanka, Meland, Mekjell, "Supplementary data for the article: Akšić, M. F.; Lazarević, K.; Šegan, S.; Natić, M.; Tosti, T.; Ćirić, I.; Meland, M. Assessing the Fatty Acid, Carotenoid, and Tocopherol Compositions of Seeds from Apple Cultivars (Malus Domestica Borkh.) Grown in Norway. Foods 2021, 10 (8), 1956. https://doi.org/10.3390/foods10081956." in Foods (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4661 .

The Effects of a Meldonium Pre-Treatment on the Course of the Faecal-Induced Sepsis in Rats

Đurašević, Siniša; Ružičić, Aleksandra; Lakić, Iva; Tosti, Tomislav; Đurović, Saša; Glumac, Sofija; Pavlović, Slađan Z.; Borković-Mitić, Slavica S.; Grigorov, Ilijana; Stanković, Sanja; Jasnić, Nebojša; Đorđević, Jelena; Todorović, Zoran B.

(MDPI, 2021)

TY - JOUR
AU - Đurašević, Siniša
AU - Ružičić, Aleksandra
AU - Lakić, Iva
AU - Tosti, Tomislav
AU - Đurović, Saša
AU - Glumac, Sofija
AU - Pavlović, Slađan Z.
AU - Borković-Mitić, Slavica S.
AU - Grigorov, Ilijana
AU - Stanković, Sanja
AU - Jasnić, Nebojša
AU - Đorđević, Jelena
AU - Todorović, Zoran B.
PY - 2021
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4671
AB - Sepsis is a life-threatening condition caused by the dysregulated and overwhelming response to infection, accompanied by an exaggerated pro-inflammatory state and lipid metabolism disturbance leading to sequential organ failure. Meldonium is an anti-ischemic and anti-inflammatory agent which negatively interferes with lipid metabolism by shifting energy production from fatty acid oxidation to glycolysis, as a less oxygen-demanding pathway. Thus, we investigated the effects of a four-week meldonium pre-treatment on faecal-induced sepsis in Sprague-Dawley male rats. Surprisingly, under septic conditions, meldonium increased animal mortality rate compared with the meldonium non-treated group. However, analysis of the tissue oxidative status did not provide support for the detrimental effects of meldonium, nor did the analysis of the tissue inflammatory status showing anti-inflammatory, anti-apoptotic, and anti-necrotic effects of meldonium. After performing tissue lipidomic analysis, we concluded that the potential cause of the meldonium harmful effect is to be found in the overall decreased lipid metabolism. The present study underlines the importance of uninterrupted energy production in sepsis, closely drawing attention to the possible harmful effects of lipid-mobilization impairment caused by certain therapeutics. This could lead to the much-needed revision of the existing guidelines in the clinical treatment of sepsis while paving the way for discovering new therapeutic approaches.
PB - MDPI
T2 - International Journal of Molecular Sciences
T1 - The Effects of a Meldonium Pre-Treatment on the Course of the Faecal-Induced Sepsis in Rats
VL - 22
IS - 18
SP - 9698
DO - 10.3390/ijms22189698
ER - 
@article{
author = "Đurašević, Siniša and Ružičić, Aleksandra and Lakić, Iva and Tosti, Tomislav and Đurović, Saša and Glumac, Sofija and Pavlović, Slađan Z. and Borković-Mitić, Slavica S. and Grigorov, Ilijana and Stanković, Sanja and Jasnić, Nebojša and Đorđević, Jelena and Todorović, Zoran B.",
year = "2021",
abstract = "Sepsis is a life-threatening condition caused by the dysregulated and overwhelming response to infection, accompanied by an exaggerated pro-inflammatory state and lipid metabolism disturbance leading to sequential organ failure. Meldonium is an anti-ischemic and anti-inflammatory agent which negatively interferes with lipid metabolism by shifting energy production from fatty acid oxidation to glycolysis, as a less oxygen-demanding pathway. Thus, we investigated the effects of a four-week meldonium pre-treatment on faecal-induced sepsis in Sprague-Dawley male rats. Surprisingly, under septic conditions, meldonium increased animal mortality rate compared with the meldonium non-treated group. However, analysis of the tissue oxidative status did not provide support for the detrimental effects of meldonium, nor did the analysis of the tissue inflammatory status showing anti-inflammatory, anti-apoptotic, and anti-necrotic effects of meldonium. After performing tissue lipidomic analysis, we concluded that the potential cause of the meldonium harmful effect is to be found in the overall decreased lipid metabolism. The present study underlines the importance of uninterrupted energy production in sepsis, closely drawing attention to the possible harmful effects of lipid-mobilization impairment caused by certain therapeutics. This could lead to the much-needed revision of the existing guidelines in the clinical treatment of sepsis while paving the way for discovering new therapeutic approaches.",
publisher = "MDPI",
journal = "International Journal of Molecular Sciences",
title = "The Effects of a Meldonium Pre-Treatment on the Course of the Faecal-Induced Sepsis in Rats",
volume = "22",
number = "18",
pages = "9698",
doi = "10.3390/ijms22189698"
}
Đurašević, S., Ružičić, A., Lakić, I., Tosti, T., Đurović, S., Glumac, S., Pavlović, S. Z., Borković-Mitić, S. S., Grigorov, I., Stanković, S., Jasnić, N., Đorđević, J.,& Todorović, Z. B.. (2021). The Effects of a Meldonium Pre-Treatment on the Course of the Faecal-Induced Sepsis in Rats. in International Journal of Molecular Sciences
MDPI., 22(18), 9698.
https://doi.org/10.3390/ijms22189698
Đurašević S, Ružičić A, Lakić I, Tosti T, Đurović S, Glumac S, Pavlović SZ, Borković-Mitić SS, Grigorov I, Stanković S, Jasnić N, Đorđević J, Todorović ZB. The Effects of a Meldonium Pre-Treatment on the Course of the Faecal-Induced Sepsis in Rats. in International Journal of Molecular Sciences. 2021;22(18):9698.
doi:10.3390/ijms22189698 .
Đurašević, Siniša, Ružičić, Aleksandra, Lakić, Iva, Tosti, Tomislav, Đurović, Saša, Glumac, Sofija, Pavlović, Slađan Z., Borković-Mitić, Slavica S., Grigorov, Ilijana, Stanković, Sanja, Jasnić, Nebojša, Đorđević, Jelena, Todorović, Zoran B., "The Effects of a Meldonium Pre-Treatment on the Course of the Faecal-Induced Sepsis in Rats" in International Journal of Molecular Sciences, 22, no. 18 (2021):9698,
https://doi.org/10.3390/ijms22189698 . .
2
2
2
2

Distribution of polyphenolic and sugar compounds in different buckwheat plant parts

Nešović, Milica; Gašić, Uroš M.; Tosti, Tomislav; Horvacki, Nikola; Nedić, Nebojša; Sredojević, Milica; Blagojević, Stevan; Ignjatović, Ljubiša; Tešić, Živoslav Lj.

(Royal Society of Chemistry, 2021)

TY - JOUR
AU - Nešović, Milica
AU - Gašić, Uroš M.
AU - Tosti, Tomislav
AU - Horvacki, Nikola
AU - Nedić, Nebojša
AU - Sredojević, Milica
AU - Blagojević, Stevan
AU - Ignjatović, Ljubiša
AU - Tešić, Živoslav Lj.
PY - 2021
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4739
AB - The aim of this study was to provide information on the phenolic and sugar profiles of different parts of the buckwheat plant, which can define that buckwheat is a functional food, with a high nutritional value and very useful for human health. Therefore, the extracts of buckwheat leaf, stem, and flower, as well as buckwheat grain were analysed for the content of polyphenol and antioxidant tests. The identification of a notable number of phenolic compounds and quantification of sugars in different parts of buckwheat indicates that buckwheat is a highly valuable plant. A total of 60 phenolic compounds were identified (18 cinnamic acid derivatives, 14 flavonols, 13 flavan-3-ols (including proanthocyanidins), 10 hydroxybenzoic acid derivatives, and 5 flavones) using ultra-high-performance liquid chromatography (UHPLC), coupled with a hybrid mass spectrometer which combines the Linear Trap Quadrupole (LTQ) and OrbiTrap mass analyzer. The highest number of phenolic compounds was found in the analysed buckwheat flower sample, and then in the leaf, followed by the grain and the stem. In addition, the sugar profile of buckwheat leaf, stem, flower and grain, as well as the buckwheat pollen and the nectar was analysed. Hence, 16 sugars and 5 sugar alcohols were detected by the high-performance anion exchange chromatography (HPAEC) with a pulsed amperometric detector (PAD). Sucrose was found in a significant amount with the highest content in buckwheat leaf. Trisaccharides had similar accumulation in the sample extracts, while disaccharides dominated in buckwheat leaf, followed by nectar and pollen. The sugar alcohols showed the highest content in buckwheat grain, where erythritol was predominant. The obtained results show that buckwheat is very rich in phenolic compounds and sugars. In addition to grain, the other parts of the buckwheat plant can be used as a very good source of different classes of phenolic compounds. This study provides useful information on the distribution of phytochemicals in different parts of the buckwheat plant, which contribute to the maintaining of the status of buckwheat as a functional food.
PB - Royal Society of Chemistry
T2 - RSC Advances
T1 - Distribution of polyphenolic and sugar compounds in different buckwheat plant parts
VL - 11
IS - 42
SP - 25816
EP - 25829
DO - 10.1039/D1RA04250E
ER - 
@article{
author = "Nešović, Milica and Gašić, Uroš M. and Tosti, Tomislav and Horvacki, Nikola and Nedić, Nebojša and Sredojević, Milica and Blagojević, Stevan and Ignjatović, Ljubiša and Tešić, Živoslav Lj.",
year = "2021",
abstract = "The aim of this study was to provide information on the phenolic and sugar profiles of different parts of the buckwheat plant, which can define that buckwheat is a functional food, with a high nutritional value and very useful for human health. Therefore, the extracts of buckwheat leaf, stem, and flower, as well as buckwheat grain were analysed for the content of polyphenol and antioxidant tests. The identification of a notable number of phenolic compounds and quantification of sugars in different parts of buckwheat indicates that buckwheat is a highly valuable plant. A total of 60 phenolic compounds were identified (18 cinnamic acid derivatives, 14 flavonols, 13 flavan-3-ols (including proanthocyanidins), 10 hydroxybenzoic acid derivatives, and 5 flavones) using ultra-high-performance liquid chromatography (UHPLC), coupled with a hybrid mass spectrometer which combines the Linear Trap Quadrupole (LTQ) and OrbiTrap mass analyzer. The highest number of phenolic compounds was found in the analysed buckwheat flower sample, and then in the leaf, followed by the grain and the stem. In addition, the sugar profile of buckwheat leaf, stem, flower and grain, as well as the buckwheat pollen and the nectar was analysed. Hence, 16 sugars and 5 sugar alcohols were detected by the high-performance anion exchange chromatography (HPAEC) with a pulsed amperometric detector (PAD). Sucrose was found in a significant amount with the highest content in buckwheat leaf. Trisaccharides had similar accumulation in the sample extracts, while disaccharides dominated in buckwheat leaf, followed by nectar and pollen. The sugar alcohols showed the highest content in buckwheat grain, where erythritol was predominant. The obtained results show that buckwheat is very rich in phenolic compounds and sugars. In addition to grain, the other parts of the buckwheat plant can be used as a very good source of different classes of phenolic compounds. This study provides useful information on the distribution of phytochemicals in different parts of the buckwheat plant, which contribute to the maintaining of the status of buckwheat as a functional food.",
publisher = "Royal Society of Chemistry",
journal = "RSC Advances",
title = "Distribution of polyphenolic and sugar compounds in different buckwheat plant parts",
volume = "11",
number = "42",
pages = "25816-25829",
doi = "10.1039/D1RA04250E"
}
Nešović, M., Gašić, U. M., Tosti, T., Horvacki, N., Nedić, N., Sredojević, M., Blagojević, S., Ignjatović, L.,& Tešić, Ž. Lj.. (2021). Distribution of polyphenolic and sugar compounds in different buckwheat plant parts. in RSC Advances
Royal Society of Chemistry., 11(42), 25816-25829.
https://doi.org/10.1039/D1RA04250E
Nešović M, Gašić UM, Tosti T, Horvacki N, Nedić N, Sredojević M, Blagojević S, Ignjatović L, Tešić ŽL. Distribution of polyphenolic and sugar compounds in different buckwheat plant parts. in RSC Advances. 2021;11(42):25816-25829.
doi:10.1039/D1RA04250E .
Nešović, Milica, Gašić, Uroš M., Tosti, Tomislav, Horvacki, Nikola, Nedić, Nebojša, Sredojević, Milica, Blagojević, Stevan, Ignjatović, Ljubiša, Tešić, Živoslav Lj., "Distribution of polyphenolic and sugar compounds in different buckwheat plant parts" in RSC Advances, 11, no. 42 (2021):25816-25829,
https://doi.org/10.1039/D1RA04250E . .
1
19
1
16

Supplementary data for the article: Nešović, M.; Gašić, U.; Tosti, T.; Horvacki, N.; Nedić, N.; Sredojević, M.; Blagojević, S.; Ignjatović, L.; Tešić, Ž. Distribution of Polyphenolic and Sugar Compounds in Different Buckwheat Plant Parts. RSC Adv. 2021, 11 (42), 25816–25829. https://doi.org/10.1039/D1RA04250E.

Nešović, Milica; Gašić, Uroš M.; Tosti, Tomislav; Horvacki, Nikola; Nedić, Nebojša; Sredojević, Milica; Blagojević, Stevan; Ignjatović, Ljubiša; Tešić, Živoslav Lj.

(Royal Society of Chemistry, 2021)

TY - DATA
AU - Nešović, Milica
AU - Gašić, Uroš M.
AU - Tosti, Tomislav
AU - Horvacki, Nikola
AU - Nedić, Nebojša
AU - Sredojević, Milica
AU - Blagojević, Stevan
AU - Ignjatović, Ljubiša
AU - Tešić, Živoslav Lj.
PY - 2021
UR - https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4740
PB - Royal Society of Chemistry
T2 - RSC Advances
T1 - Supplementary data for the article: Nešović, M.; Gašić, U.; Tosti, T.; Horvacki, N.; Nedić, N.; Sredojević, M.; Blagojević, S.; Ignjatović, L.; Tešić, Ž. Distribution of Polyphenolic and Sugar Compounds in Different Buckwheat Plant Parts. RSC Adv. 2021, 11 (42), 25816–25829. https://doi.org/10.1039/D1RA04250E.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4740
ER - 
@misc{
author = "Nešović, Milica and Gašić, Uroš M. and Tosti, Tomislav and Horvacki, Nikola and Nedić, Nebojša and Sredojević, Milica and Blagojević, Stevan and Ignjatović, Ljubiša and Tešić, Živoslav Lj.",
year = "2021",
publisher = "Royal Society of Chemistry",
journal = "RSC Advances",
title = "Supplementary data for the article: Nešović, M.; Gašić, U.; Tosti, T.; Horvacki, N.; Nedić, N.; Sredojević, M.; Blagojević, S.; Ignjatović, L.; Tešić, Ž. Distribution of Polyphenolic and Sugar Compounds in Different Buckwheat Plant Parts. RSC Adv. 2021, 11 (42), 25816–25829. https://doi.org/10.1039/D1RA04250E.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4740"
}
Nešović, M., Gašić, U. M., Tosti, T., Horvacki, N., Nedić, N., Sredojević, M., Blagojević, S., Ignjatović, L.,& Tešić, Ž. Lj.. (2021). Supplementary data for the article: Nešović, M.; Gašić, U.; Tosti, T.; Horvacki, N.; Nedić, N.; Sredojević, M.; Blagojević, S.; Ignjatović, L.; Tešić, Ž. Distribution of Polyphenolic and Sugar Compounds in Different Buckwheat Plant Parts. RSC Adv. 2021, 11 (42), 25816–25829. https://doi.org/10.1039/D1RA04250E.. in RSC Advances
Royal Society of Chemistry..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4740
Nešović M, Gašić UM, Tosti T, Horvacki N, Nedić N, Sredojević M, Blagojević S, Ignjatović L, Tešić ŽL. Supplementary data for the article: Nešović, M.; Gašić, U.; Tosti, T.; Horvacki, N.; Nedić, N.; Sredojević, M.; Blagojević, S.; Ignjatović, L.; Tešić, Ž. Distribution of Polyphenolic and Sugar Compounds in Different Buckwheat Plant Parts. RSC Adv. 2021, 11 (42), 25816–25829. https://doi.org/10.1039/D1RA04250E.. in RSC Advances. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4740 .
Nešović, Milica, Gašić, Uroš M., Tosti, Tomislav, Horvacki, Nikola, Nedić, Nebojša, Sredojević, Milica, Blagojević, Stevan, Ignjatović, Ljubiša, Tešić, Živoslav Lj., "Supplementary data for the article: Nešović, M.; Gašić, U.; Tosti, T.; Horvacki, N.; Nedić, N.; Sredojević, M.; Blagojević, S.; Ignjatović, L.; Tešić, Ž. Distribution of Polyphenolic and Sugar Compounds in Different Buckwheat Plant Parts. RSC Adv. 2021, 11 (42), 25816–25829. https://doi.org/10.1039/D1RA04250E." in RSC Advances (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_cherry_4740 .

Formulation of novel liqueurs from juice industry waste: Consumer acceptance, phenolic profile and preliminary monitoring of antioxidant activity and colour changes during storage

Petrović, Marija S.; Veljović, Sonja; Tomić, Nikola; Zlatanović, Snežana; Tosti, Tomislav; Vukosavljević, Predrag V.; Gorjanović, Stanislava

(University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology, 2021)

TY - JOUR
AU - Petrović, Marija S.
AU - Veljović, Sonja
AU - Tomić, Nikola
AU - Zlatanović, Snežana
AU - Tosti, Tomislav
AU - Vukosavljević, Predrag V.
AU - Gorjanović, Stanislava
PY - 2021
UR - http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/4756
AB - Research background. Apple juice is one of the most popular and liked beverages worldwide. Due to the increased health consciousness among consumers, beetroot and chokeberry juices have also rising consumption trends. Despite representing a consider-able percentage of the processed fruit and rich source of bioactive compounds, fruit pom-ace, remaining after juice production, has still been underutilised. Here, the possibility of using apple, beetroot and chokeberry pomace in liqueur formulations is investigated. Experimental approach. Apple and chokeberry liqueurs were produced from apple and chokeberry pomace extracts, respectively. Apple/chokeberry and apple/beetroot liqueurs were obtained by combining apple pomace with chokeberry and beetroot pomace extracts in ratios 50:50 and 70:30, respectively. The sensory quality and acceptability of freshly prepared liqueurs were evaluated by experts and consumers. Sugars and phenolics were identified and quantified by high-performance anion-exchange chromatography with pulsed-amperometric detection (HPAEC-PAD) and high-performance liquid chromatog-raphy–diode array detection–tandem mass spectrometry (HPLC–DAD–MS/MS), respec-tively. Storability was preliminarily evaluated based on monitoring of total phenolic con-centration, antioxidant activity and colour each month during 6 months of storage at 4 and 22 °C. Results and conclusions. The expert and the consumer testing indicated that apple and chokeberry pomace could be used as raw materials without any flavour corrections while apple/beetroot pomace liqueur would require modification. High total phenolic content and antioxidant activity were found in all freshly prepared liqueurs, with chokeberry liqueur being by far superior. Among identified phenolics, ellagic acid and phlorizin were quantified as the most prominent, except in chokeberry liqueur, where phlorizin was not quantified. Despite the decrease in total phenolic concentration and antioxidant activity after 6 months, liqueurs still represented a rich source of phytochemicals. The highest phenolic compound retention and antioxidant activity maintenance were observed in chokeberry liqueur. Also, the appealing colour was retained despite the changes detected in chromatic characteristics. Novelty and scientific contribution. The possibility of apple, beetroot and chokeberry pomace restoration into the food chain by the production of liqueurs has been demon-strated for the first time. Functional and sensorial properties of newly developed liqueurs indicated that the selected pomace represents the promising raw material for liqueur pro-duction. The applied approach represents a contribution to the circular economy in juice production. © 2021, University of Zagreb. All rights reserved.
PB - University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology
T2 - Food Technology and Biotechnology
T1 - Formulation of novel liqueurs from juice industry waste: Consumer acceptance, phenolic profile and preliminary monitoring of antioxidant activity and colour changes during storage
VL - 59
IS - 3
SP - 282
EP - 294
DO - 10.17113/ftb.59.03.21.6759
ER - 
@article{
author = "Petrović, Marija S. and Veljović, Sonja and Tomić, Nikola and Zlatanović, Snežana and Tosti, Tomislav and Vukosavljević, Predrag V. and Gorjanović, Stanislava",
year = "2021",
abstract = "Research background. Apple juice is one of the most popular and liked beverages worldwide. Due to the increased health consciousness among consumers, beetroot and chokeberry juices have also rising consumption trends. Despite representing a consider-able percentage of the processed fruit and rich source of bioactive compounds, fruit pom-ace, remaining after juice production, has still been underutilised. Here, the possibility of using apple, beetroot and chokeberry pomace in liqueur formulations is investigated. Experimental approach. Apple and chokeberry liqueurs were produced from apple and chokeberry pomace extracts, respectively. Apple/chokeberry and apple/beetroot liqueurs were obtained by combining apple pomace with chokeberry and beetroot pomace extracts in ratios 50:50 and 70:30, respectively. The sensory quality and acceptability of freshly prepared liqueurs were evaluated by experts and consumers. Sugars and phenolics were identified and quantified by high-performance anion-exchange chromatography with pulsed-amperometric detection (HPAEC-PAD) and high-performance liquid chromatog-raphy–diode array detection–tandem mass spectrometry (HPLC–DAD–MS/MS), respec-tively. Storability was preliminarily evaluated based on monitoring of total phenolic con-centration, antioxidant activity and colour each month during 6 months of storage at 4 and 22 °C. Results and conclusions. The expert and the consumer testing indicated that apple and chokeberry pomace could be used as raw materials without any flavour corrections while apple/beetroot pomace liqueur would require modification. High total phenolic content and antioxidant activity were found in all freshly prepared liqueurs, with chokeberry liqueur being by far superior. Among identified phenolics, ellagic acid and phlorizin were quantified as the most prominent, except in chokeberry liqueur, where phlorizin was not quantified. Despite the decrease in total phenolic concentration and antioxidant activity after 6 months, liqueurs still represented a rich source of phytochemicals. The highest phenolic compound retention and antioxidant activity maintenance were observed in chokeberry liqueur. Also, the appealing colour was retained despite the changes detected in chromatic characteristics. Novelty and scientific contribution. The possibility of apple, beetroot and chokeberry pomace restoration into the food chain by the production of liqueurs has been demon-strated for the first time. Functional and sensorial properties of newly developed liqueurs indicated that the selected pomace represents the promising raw material for liqueur pro-duction. The applied approach represents a contribution to the circular economy in juice production. © 2021, University of Zagreb. All rights reserved.",
publisher = "University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology",
journal = "Food Technology and Biotechnology",
title = "Formulation of novel liqueurs from juice industry waste: Consumer acceptance, phenolic profile and preliminary monitoring of antioxidant activity and colour changes during storage",
volume = "59",
number = "3",
pages = "282-294",
doi = "10.17113/ftb.59.03.21.6759"
}
Petrović, M. S., Veljović, S., Tomić, N., Zlatanović, S., Tosti, T., Vukosavljević, P. V.,& Gorjanović, S.. (2021). Formulation of novel liqueurs from juice industry waste: Consumer acceptance, phenolic profile and preliminary monitoring of antioxidant activity and colour changes during storage. in Food Technology and Biotechnology
University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology., 59(3), 282-294.
https://doi.org/10.17113/ftb.59.03.21.6759
Petrović MS, Veljović S, Tomić N, Zlatanović S, Tosti T, Vukosavljević PV, Gorjanović S. Formulation of novel liqueurs from juice industry waste: Consumer acceptance, phenolic profile and preliminary monitoring of antioxidant activity and colour changes during storage. in Food Technology and Biotechnology. 2021;59(3):282-294.
doi:10.17113/ftb.59.03.21.6759 .
Petrović, Marija S., Veljović, Sonja, Tomić, Nikola, Zlatanović, Snežana, Tosti, Tomislav, Vukosavljević, Predrag V., Gorjanović, Stanislava, "Formulation of novel liqueurs from juice industry waste: Consumer acceptance, phenolic profile and preliminary monitoring of antioxidant activity and colour changes during storage" in Food Technology and Biotechnology, 59, no. 3 (2021):282-294,
https://doi.org/10.17113/ftb.59.03.21.6759 . .
3
3