Now showing items 1-20 of 345

   Titles
   (Bio)monitoring potencijalno toksičnih elemenata u vazduhu tokom epizoda saharskog pijeska korišćenjem mahovine Sphagnum girgensohnii i referentnog uzorkivača suspendovanih čestica (PM2,5) [1]
   ,,Fingerprintovi” n-alkana, sterana i terpana u naftama iz naftnog polja El (jugoistočni deo Panonskog basena, Srbija) [1]
   1,2-adicija 4-hidroksibenzoeve kiseline i njenih derivata na fuleren u prisustvu FeCl3 [1]
   Akreditacija laboratorije [1]
   Amidni derivati 4-aminohinolina kao reverzibilni inhibitori acetilholin- i butirilholin-esteraza [1]
   Analiza alergenog potencijala proteina iz brašna cvrčka u populaciji pacijenata alergičnih na grinje i morske plodove [1]
   Analiza etarskih ulja i hidrolata odabranih biljnih vrsta porodice Lamiaceae pomoću GC-FID/MS tehnike [1]
   Analiza koncentracija isparljivih organskih jedinjenja (IOJ) merenih masenim spektrometrom sa transferom protona (Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry – PTR-MS) [1]
   Analiza luženja crvenog mulja i boksita upotrebom bakterije Acidithiobacillus ferrooxidans [1]
   Analiza poliesterazne i lipazne aktivnosti mikroorganizama izolovanih iz zagađene životne sredine [1]
   Analiza sadržaja elemenata u tragu u tkivima benignih tumora mozga [1]
   Antioksidacione osobine alkalnih i kiselih hidrolizata pektina dunje (Cydonia oblonga) [1]
   Antioksidativni kapacitet medljikovaca određen planarnom hromatografijom [1]
   Antioksidativni potencijal, sadržaj ukupnih polifenola i antocijana deset novih sorti malina [1]
   Arilovanje aminohinolinskih derivata [1]
   Automatizacija mikroekstrakcije na pakovanom sorbentu silika gela na CTC PAL GC-MS platformi na primeru dipropil propilfosfonata [1]
   Biodegradacija bis-(2-hidroksietil) tereftalata pomoću čistih kultura mikroorganizama [1]
   Biodegradacija dibenzotiofena korišćenjem soja Pseudomonas aeruginosa san ai [1]
   Biodegradacija dizela – studija na respirometru i mikrobnoj gorivnoj ćeliji [1]
   Biodegradacija tereftalne kiseline pomoću čistih kultura mikroorganizama [1]