Now showing items 1-20 of 119

   Titles
   Analiza koncentracija isparljivih organskih jedinjenja (IOJ) merenih masenim spektrometrom sa transferom protona (Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry – PTR-MS) [1]
   Analiza poliesterazne i lipazne aktivnosti mikroorganizama izolovanih iz zagađene životne sredine [1]
   Antioksidacione osobine alkalnih i kiselih hidrolizata pektina dunje (Cydonia oblonga) [1]
   Antioksidativni kapacitet medljikovaca određen planarnom hromatografijom [1]
   Arilovanje aminohinolinskih derivata [1]
   Biodegradacija dizela – studija na respirometru i mikrobnoj gorivnoj ćeliji [1]
   Biofilmovi kombuhe: levan-kombuha i pululan-kombuha – proizvodnja, određivanje fizičkih svojstava i ispitivanje antioksidativnog i antimikrobnog dejstva [1]
   Biokatalitička transformacija odabranih dihidropiridina [1]
   Depo-specifična modulacija ekspresije enzima uključenih u metabolizam NO i H2S u bijelom masnom tkivu pacova [1]
   Detekcija antimikrobne aktivnosti, na primeru ekstrakata origana, primenom visoko-efikasne tankoslojne hromatografije – direktne bioautografije [1]
   DFTB metoda za određivanje geometrija malih organskih molekula i njihovih kompleksa Ni (I) i Ni (II) [1]
   Dimroth-ovo premeštanje N,1-diaril-1H-tetrazol-5-amina [1]
   Dobijanje molekulski obeleženih polimera za odabrane UV filtere [1]
   Domaći izolati Bacillus sp kao visokoprodukujući sojevi poliglutaminske kiseline [1]
   Dostupnost i biodostupnost elemenata u zemljištu istočne, zapadne i južne Srbije i njihov potencijalni efekat na biljni svet [1]
   Ekspresija i prečišćavanje rekombinantnog S2 domena S proteina SARS-CoV-2 iz E. coli [1]
   Ekstrakcija i određivanje sadržaja fenolnih kiselina u smokvama [1]
   Elektrohemijska degradacija azo boje Reactive black 5 upotrebom energije mikrobne gorivne ćelije – karakterizacija proizvoda [1]
   Elektrohemijska degradacija reaktivne tekstilne boje "Reactive black 5" u protočnoj ćeliji primenom makroporoznih grafitnih elektroda dopovanih cerijumom [1]
   Elektrohemijska dekolorizacija boje Reactive Black 5 pomoću mikrobne gorivne ćelije kao izvora električne energije [1]