Now showing items 1-20 of 63

   Titles
   Aktivacija NF-kB signalnog puta u alergijskom odgovoru na glavni alergen kivija Act d 1 [1]
   Aktivni biomonitoring policikličnih aromatičnih ugljovodonika u vazduhu gradske sredine korišćenjem mahovina Sphagnum girgensohnii i Hypnum cupressiforme [1]
   Analiza transglikozidazne aktivnosti α-amilaze iz soja Bacillus paralicheniformis 9945a sa tačkastom mutacijom H235E [1]
   Analiza uspešnosti učenika osmog razreda u rešavanju Praktične vežbe na Republičkom takmičenju iz hemije [1]
   Bioremedijacija otpadnih voda [1]
   Efekat imidazolinskih agonista na ćelije tumora pankreasa in vitro [1]
   Elektrohemijska degradacija azo boje Reactive black 5 upotrebom sistema paralelno vezanih mikrobnih gorivnih ćelija – analiza mikrobne zajednice [1]
   Fotopolimerizacija pektina modifikovanog dopaminom i L-dopom [1]
   Hemijska analiza šećernih komponenti lista jabuke tretirane različitim herbicidima-statistička obrada rezultata primenom multivarijantne analize varijanse [1]
   Imobilizacija ćelijskih zidova lakazom u kalcijum L do pa alginatnim kuglicama, uz dodatno fotoumrežavanje, u cilju povećanja temperaturne stabilnosti imobilizata [1]
   Ispitivanje antioksidativnog potencijala i interakcija domaćih čajeva i albumina spektrometrijskim i elektroforetskim metodama [1]
   Ispitivanje hemijskog sastava i nutritivne vrednosti otpada zaostalog nakon ceđenja matičnog soka aronije [1]
   Ispitivanje potencijala amiloida dobijenih od lizozima za vezivanje jona teških metala i prehrambenih boja [1]
   Ispitivanje prediktivnog potencijala ekspresije gena XRCC2 i ERCC1 u hemioradioterapijskom lečenju pacijenata sa lokalno uznapredovalim karcinomom rektuma [1]
   Ispitivanje različitih polimernih filmova za pakovanje hrane [1]
   Ispitivanje razumevanja pojmova: element, jedinjenje i smeša kod učenika osnovnih škola na osnovu zadataka klasifikacije grafičkih prikaza elemenata, jedinjenja i smeša [1]
   Ispitivanje steking interakcija kondenzovanih prstenova formiranih vodoničnom vezom potpomognutom rezonancijom i S6-aromatičnih prstenova [1]
   Izolovanje i određivanje strukture triterpenskih saponina iz biljne vrste Atriplex tatarica [1]
   Izolovanje papaina i ispitivanje njegove stabilnosti na niskim temperaturama [1]
   Izolovanje, aktivnost i bioinformatička analiza ficina 1c [1]