Now showing items 1-20 of 282

   Titles
   2-Aminopiridin u reakcijama C(sp2)-N ukrštenog kuplovanja [1]
   2-Piridoni: sinteza na čvrstoj fazi silika gela i redukcija sa NaBH4 [1]
   Adsorpcija metilensko plavog i amido crnog na amiloidima [1]
   Aktivacija NF-kB signalnog puta u alergijskom odgovoru na glavni alergen kivija Act d 1 [1]
   Aktivni biomonitoring policikličnih aromatičnih ugljovodonika u vazduhu gradske sredine korišćenjem mahovina Sphagnum girgensohnii i Hypnum cupressiforme [1]
   Aktivnost ektonukleotidaza u kostnoj srži i slezini miša u uslovima hroničnog stresa [1]
   Analiza i kvantifikacija anti-pneumokoknih IgG antitela u različitim humanim populacijama [1]
   Analiza imunoreaktivnosti peptida i proteina kozica dobijenih u simuliranim uslovima gastrointestinalne digestije korišćenjem INFOGEST protokola [1]
   Analiza mastila visoko-efikasnom tankoslojnom hromatografijom u cilju otkrivanja falsifikovanih dokumenata [1]
   Analiza organofosfatnih estara, usporivača gorenja i policikličnih aromatičnih ugljovodonika u prašini iz zatvorenog prostora – procena izvora zagađenja i rizika po ljudsko zdravlje [1]
   Analiza transglikozidazne aktivnosti α-amilaze iz soja Bacillus paralicheniformis 9945a sa tačkastom mutacijom H235E [1]
   Analiza uspešnosti učenika osmog razreda u rešavanju Praktične vežbe na Republičkom takmičenju iz hemije [1]
   Biodegradacija PET model jedinjenja i produkcija egzopolisaharida [1]
   Biokatalitički potencijal odabranih izolata za razgradnju poliuretana [1]
   Biološka aktivnost određenih N-fenil-4-aminohinolina [1]
   Biomineralizacija rekombinantne glukoza-oksidaze iz gljive Aspergillus niger heterologno eksprimirane u kvascu P. pastoris [1]
   Bioremedijacija otpadnih voda [1]
   Dekarbonilativno acilovanje aril-bromida katalizovano kompleksnim jedinjenjima paladijuma [1]
   Dekarbonilovanje aromatičnih aldehida katalizovano paladijumom na ugljeniku u sistemu PEG/cikloheksan [1]
   Desulfurizacija dibenzotiofena fotokatalitičkom oksidacijom u prisustvu TiO2 [1]