Овај пројекат се фокусира на размену знања између истраживача са Универзитета у Беогарду и University College London, Department of Biochemical Engineering (UCL-BE). Експериментални обухвата истраживање метагенома доступних на UCL-BE и претраживање трансаминазних активности. Након идентификације потенцијалних ω-трансаминаза у подацима добијеним секвенцирањем помочу различитих биоинформатичких алата, одабрани гени ће бити клонирани. Активност експримираних ω-трансаминаза ће бити испитана на различитим супстратима и у различитим реакционим условима са циљем да се идентификују ензими погодни за примену у органској синтези хиралних амина.